Ö- och skärgårdsturism under pandemin – Slutrapport

Sammanfattning
Projektet Ö- och skärgårdsturism under pandemin finansierades av Tillväxtverket inom ramen för en särskild satsning för att öka kunskapen om hur pandemin påverkade besöksnäringen. Öar och skärgårdar är viktiga destinationer för svenska och utländska turister. De används också flitigt i marknadsföring och bidrar till den internationella bilden av Sverige. De utgör också en särskild typ av kontext och behöver därför studeras skilt från annan lands- och glesbygd.
Studiens slutsatser visar att ö-samhällenas periferalitet förstärktes under pandemin då restriktionerna påverkade extra negativt. Men många exempel visar också att lokalsamhällena har mobiliserat egna krafter för att lösa de problem som föll mellan stolarna i myndigheternas han- tering och beslut. Ö-företagarna har också i stort varit uppfinningsrika, lösningsorienterade och har utvecklat många nya affärsmodeller för att klara pandemins utmaningar.
Främst under 2020 minskade omsättningen för samtliga företag i studien. Samtidigt bidrog den ökade digitaliseringen till att möjliggöra för fritidshusägare att bli deltidsboende på sina respektive öar. Det ökade antalet invånare under vinterhalvåret har också bidragit till en ökad omsättning för dagligvaruhandeln där den positiva trenden höll i sig även under 2021.
Öar som med mer komplex, oförutsägbar och säker persontrafik av personfärjor och färjor i linjetrafik fick ett minskat inflöde av turister, medan öar som som man kunde få access till på ett mer säkert och tillförlitligt sätt fick ett ökat inflöde av besökare. Nya målgrupper hittade ut till öarna, samtidigt som de utländska turisterna uteblev främst under 2020. Under 2021 var antalet närmast detsamma som före pandemin. De besökare som tog sig ut till öarna under 2020 uppskattade att företagen kunde hålla öppet trots att antalet besökare inte var så stor. Många nya besökare återkom flera gånger under en och samma säsong. Rapporten tar även upp olika lärdomar, utmaningar och möjligheter för ö- och skärgårdsturism för framtiden. Working paper 2021:1

Senaste arbeten