Avfallshantering i Stockholms skärgård: En studie i Värmdö kommun

Abstract [sv]

Syftet med den här studien är att utvärdera det befintliga avfallssystemet på de kärnöar som benämns i den Regionala Utvecklingsplanen för Stockholmsregion (RUFS 2050) tillhörande Värmdö kommun, en skärgårdskommun öster om Stockholm. Ett hållbarhetsperspektiv ligger till grund för kartläggningen av området och innefattar aspekter som social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet vilket genomsyrar hela rapporten. Avfallstyperna som har studerats är rest-, och matavfall samt förpackningar och returpapper som behandlas genom materialåtervinning. Rapporten är baserad på en litteraturstudie kompletterad med intervjuer för att skapa en mer nyanserad bild av systemet. Även om det idag finns etablerade system för hantering av restavfall saknas ett system för matavfall och materialåtervinning som täcker hela Värmdö kommun. Detta resulterar i en ökad mängd restavfall vilket leder till bristfälliga arbetsförhållanden. Andra svårigheter med avfallshanteringen i skärgården är de långa transportsträckorna över havet som är tidskrävande, kostsamma och har en negativ miljöpåverkan. På grund av de olika förutsättningar bland skärgårdsöarna krävs det ett flexibelt och välanpassat system vilket leder till en hög servicenivå. Trots att många av de boende i skärgården upplever systemet som välfungerande tydliggör denna studie att det krävs åtgärder som förbättrar arbetsmiljön och minskar systemets miljöpåverkan. Utöver att etablera nya system för insamling av matavfall, förpackningar och returpapper krävs åtgärder som gynnar återanvändning samt minimerar mängden producerat avfall för att i linje med EU- direktiv skapa ett hållbart avfallssystem i Värmdö kommuns skärgård.

Abstract [en]

The purpose of this study is to evaluate the existing waste management system on the main islands of Värmdö municipality, which is a part of the Stockholm archipelago, as described in the regional development plan for the greater region of Stockholm (RUFS 2050). Throughout the report, this evaluation will be made from a sustainability perspective including social, economic and ecological aspects. The types of waste that are subject to review are general waste, food waste and recyclables such as products made from plastic, paper, glass and metal as well as newspapers and magazines. The report is based on a literature review that is complemented by interviews, providing a nuanced image of the complete system. Currently established systems for managing general waste in the archipelago exists but as the system for food waste and recycling does not include this region, they require future development in order to extend to the entire municipality. As a result, much of the food and recyclable waste ends up in the general waste, leading to inadequate working conditions within that system. Moreover, transportation between the islands and the mainland is costly, time consuming and has a negative environmental impact. As such, the waste management system must be flexible and adaptable to the varying conditions of the islands in order to deliver a high level of service. This study shows that there is a need to improve working conditions and reduce the negative environmental impact of the municipality’s waste management system. Besides implementing new systems for managing food and recyclable waste, action must be taken to promote reuse and minimize the amount of waste produced. This would ensure alignment with EU directives as well as make the whole system more sustainable.

 

Senaste arbeten