Studentarbeten

Internationalization of small firms with scarce resources: finding potential markets and entry modes Case: FunSquare Ab.

The aim of this thesis is to build a new model for searching potential foreign markets, which is applied to the identification of potential markets for a recently established furniture startup company. Furthermore, foreign market entry modes and marketing activities for small firms are being discussed with the intent of guiding the company in its initial internationalization processes.
This thesis functions as a guiding tool for small firms that are considering internationalization. The information brought up in this thesis fits especially well with international new ventures, and other small firms that are facing challenges due to their limited resources, as the theme throughout this work is how to internationalize when resources are scarce.
In the study, a mixed-methods approach is used to both analyze existing models for market search, and to search for freely available data that is needed to conduct a search for potential markets. No monetary resources can be used in the implementation of the new model, which is a constrain that to my knowledge, does not exist in any current market selection models.
The research indicates that relatively accurate results of potential markets can be gained without using any monetary resources in the collection of the needed data.
However, the market search that was conducted in this study, strongly suggests that using some resources to obtain specific data about different market sectors improvesthe overall accuracy of the results.

Den engagerade företagaren : en förutsättning för ett framgångsrikt platsvarumärke?

Med ett framgångsrikt platsvarumärke kan man förbättra en orts näringsliv. I denna avhandling diskuteras platsvarumärkesbyggande ur ett strukturellt- och samspels perspektiv. I studien tydliggörs vikten av intressenternas och framförallt företagarnas engagemang i platsvarumärkesbyggnadsprocessen. För tillfället finns det ett underskott i forskning kring företagarnas involvering och engagemang i platsvarumärkesbyggandet. Målet med denna avhandling är att beskriva, diskutera och analysera platsvarumärket ur ett företagarperspektiv och därmed ge klarhet i vilka element som ur en företagares synvinkel är kritiska för att skapa bättre förutsättningar för arbetet kring ett framgångsrikt platsvarumärke. I avhandlingen presenteras även modeller för hur platsvarumärket bör vara organiserat och strukturerat för att bättre engagera företagare i processen. Denna studie jämför orterna Åre och Pargas, varav Åre har ett framgångsrikt platsvarumärke medan Pargas o sin sida tampas med utmaningar av olika slag i sitt platsvarumärkesbyggande. Genom djupgående semistrukturerade intervjuer med lokala företagare på orterna tittade skribenten på hur företagarna upplevde arbetet kring platsvarumärkesbyggandet. Baserat på intervjuerna kunde skribenten dra slutsatser gällande vilka de kritiska faktorerna är gällande engagering av företagare i arbete kring byggandet av platsvarumärken. I denna avhandling har det blivit tydligt att företagarnas engagemang reflekteras i platsvarumärket, det finns en tydlig koppling mellan företagarnas inställning och förhållande till platsvarumärkesbyggandet och platsens varumärke. Företagarna är ofta en outnyttjad resurs i platsvarumärket och mera fokus bör läggas på att engagera dem i arbetet kring platsvarumärkesbyggandet.

Marknadsföring i sociala medier bland skärgårdsföretag En kvalitativ studie kring användning av sociala medier hos skärgårdsföretag inom projektet Archipelago Business Development

I Sverige och Finland har besöksnäringen vuxit med ett exportvärde som ständigt ökat. Dock är detta främst förekommande i storstäderna. På beslut av Sveriges regering och EU har utvecklingsprojektet Archipelago Business Development trätt fram, med uppdrag att stärka digital satsning i skärgården. I och med konsumenters tillgång till sociala medier och Word-of-mouth (WOM) bör företag ompröva sin marknadsföring. Studien syftar till att undersöka hur skärgårdsföretag marknadsför genom sociala medier, samt vilka för- och nackdelar som företagen upplever. Detta studeras genom kvalitativa intervjuer med projektledare inom ABD och skärgårdsföretag från Finland och Sverige som deltar i projektet. Resultatet visar på att det finns två generella typer av företag inom skärgården som i olika stor omfattning använder sociala medier för marknadsföring. Nyckelord: Sociala medier, WOM, eWOM, turism, marknadsföring

Konferera i Skärgården – En studie om konferensanläggningars utvecklingspotential i Stockholms skärgård

Föreliggande studie ämnar undersöka utvecklingspotentialen för konferensanläggningar i Stockholm skärgård. Studiens syfte är att skapa en djupare förståelse för hur konferensanläggningar i rurala miljöer upplever sin utvecklingspotential. För att öka förståelsen för konferensanläggningars utvecklingspotential kompletterades studien med offentliga aktörers upplevelser kring utveckling för mötesanläggningar i rurala miljöer. Studien har en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer har genomförts med sju respondenter från konferensanläggningar samt två nyckelpersoner inom offentliga sektorn. Teorierna som används i studien grundar sig i tre olika teoriområden vilka är: utveckling av professionella möten, rural verksamhetsutveckling samt utvecklingshinder för små företag. I empiriavsnittet presenteras konferensanläggningarna var för sig i en djupgående löpande text. Nyckelpersonerna inom den offentliga sektorn presentera en redovisning av vad projektet Stockholm Archipelago innebär, samt hur de båda offentliga aktörerna ser på utvecklingen av konferensanläggningar i rurala områden. Därefter presenteras analysavsnittet där teori och empiri har sammankopplats samt analysen av sambandet dem emellan. Slutligen presenteras resultatet som uppkommit i undersökningen i slutsatsen. De mest framträdande aspekterna var att anläggningarna själva inte ansåg att det finns några stora utvecklingshinder samtidigt som författarna kunnat identifiera brister som kan anses vara negativa för konferensanläggningars utveckling i Stockholms skärgård. De identifierade bristerna var exempelvis bristande transportmöjligheter året om, bristande kännedom om skärgården och att konferensanläggningarna är isolerade från andra kompletterande aktörer. Nyckelord: Rural utveckling, konferens, skärgård, professionella möten, hinder, infrastruktur

Den engagerade företagaren- en förutsättning för ett framgångsrikt platsvarumärke?

Med ett framgångsrikt platsvarumärke kan man förbättra en orts näringsliv. I denna avhandling diskuteras platsvarumärkesbyggande ur ett strukturellt- och samspels perspektiv. I studien tydliggörs vikten av intressenternas och framförallt företagarnas engagemang i platsvarumärkesbyggnadsprocessen. För tillfället finns det ett underskott i forskning kring företagarnas involvering och engagemang i platsvarumärkesbyggandet. Målet med denna avhandling är att beskriva, diskutera och analysera platsvarumärket ur ett företagarperspektiv och därmed ge klarhet i vilka element som ur en företagares synvinkel är kritiska för att skapa bättre förutsättningar för arbetet kring ett framgångsrikt platsvarumärke. I avhandlingen presenteras även modeller för hur platsvarumärket bör vara organiserat och strukturerat för att bättre engagera företagare i processen. Denna studie jämför orterna Åre och Pargas, varav Åre har ett framgångsrikt platsvarumärke medan Pargas o sin sida tampas med utmaningar av olika slag i sitt platsvarumärkesbyggande. Genom djupgående semistrukturerade intervjuer med lokala företagare på orterna tittade skribenten på hur företagarna upplevde arbetet kring platsvarumärkesbyggandet. Baserat på intervjuerna kunde skribenten dra slutsatser gällande vilka de kritiska faktorerna är gällande engagering av företagare i arbete kring byggandet av platsvarumärken. I denna avhandling har det blivit tydligt att företagarnas engagemang reflekteras i platsvarumärket, det finns en tydlig koppling mellan företagarnas inställning och förhållande till platsvarumärkesbyggandet och platsens varumärke. Företagarna är ofta en outnyttjad resurs i platsvarumärket och mera fokus bör läggas på att engagera dem i arbetet kring platsvarumärkesbyggandet.

Ingen vill ha turister som åker hit, förstör och eldar upp ön: En studie om turismens hållbara utveckling i Stockholms skärgård

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur turismens utveckling på en destination i Stockholms skärgård påverkar destinationens hållbarhet. För att undersöka detta har studien avgränsats till Sandhamn då det är en av de populäraste destinationerna i Stockholms skärgård. I studien har både kvantitativ- och kvalitativ metod i form av en triangulering tillämpats. Den kvantitativa delen består av statistik från olika aktörer för att påvisa turismens utveckling i skärgården. Den kvalitativa delen utgörs av intervjuer och en observation som använts för att undersöka vad utvecklingen beror på, samt vad den lett till. Statistiken påvisar en stagnering av besökare i skärgården medan respondenterna motsäger sig detta och istället menar att det kommer mer besökare, dock under en kortare period. Utvecklingen är således inte hållbar då mängden turister som kommer under denna korta period tär på öns infrastruktur och överskrider öns bärkraft. Under den långa lågsäsongen, när turisterna inte kommer, uppstår istället lönsamhetsproblem för destinationens aktörer. Avslutningsvis kan det konstateras att det bristande samarbetet är en bidragande orsak till den förkortade säsongen och skulle behöva förbättras för att fördela besökarna jämnare över året.

Åsikter om kundbetjäning Case: Pargas och Kimitoön

Detta är ett förberedande arbete för ett examensarbete och är gjort på uppdrag av Pargas stad och Kimitoön. Syftet med arbetet är att uppdragsgivarna vill lyfta fram vikten av bra kundbetjäning till de lokala företagarna och det har gjorts i form av en tävling. Detta arbetets uppgift var att ta fram en metod för att mäta vad befolkningen tycker om kundbetjäningen på respektive orter och att ta fram en metod där folk kunde rösta på det företag de anser att har bäst kundbetjäning inom ett avgränsat område. I detta arbete ingick en kvantitativ och en kvalitativ del. Den kvantitativa delen fungerade som mätningsmetod för uppdraget i form av en webbenkät. Eftersom det var Pargas stad och Kimitoön som skulle skicka ut enkäterna gjordes dem på både finska och svenska så att alla hade möjlighet att svara. Sammanlagt kom det in 1 172 svar på enkäterna. Den kvalitativa delen bestod av intervjuer av två företagare, en från Pargas och en från Dalsbruk.
Resultatet visade att kundbetjäningen på respektive ort anses vara bra. Majoriteten svarade även att de stävar efter att använda lokala tjänster oberoende av bostadsort, ålder eller kön.

En handbok till digital marknadsföring – E-turism i syfte att utveckla och styra turism

Kundinvolvering med hjälp av sociala medier och andra verktyg. För mindre verksamheter är kunden en mycket viktig samarbetspartner. Om man involverar kunderna i tjänsteutvecklingen kan man göra personifierade tjänster som lämpar olika specifika kundgrupper. För ett litet företag kan det vara svårt att samla in data från potentiella kundgrupper men som förslag kunde företagaren be besökarna att fylla i en enkät var de kan skriva in sina omdömen samt förslag på hur verksamheten kan vidareutvecklas, i detta fall elektroniskt. Enkäten kan publiceras på sociala medier eller skickas ut per e-post och förstås kan man även be dem fylla i en fysisk enkät i samband med besöken. När allt kommer omkring är verksamheten gjord för att få så många besökare som möjligt för att öka vinsten och varför inte då satsa på kunden och deras önskemål när de är källan till en vinstdriven verksamhet.

Turismens betydelse och påverkan i Stockholms Skärgård – En fallstudie om Utö och Ornö

Det finns mycket som pekar på att turismen i Stockholmsregionen kommer att öka i framtiden. Gästnätterna har de senaste åren ökat stadigt och i Svensk turisms Vision 2020 är målet att turismen ska öka och att Sverige ska bli en attraktiv besöksdestination. Runtom i världen finns det många exempel på exploaterade områden som i brist på hållbar turismutveckling tagit skada, både naturområden och lokala samhällen. För att en destination ska kunna vara attraktiv krävs noga planering och ett samarbete mellan aktörer och lokalbefolkning. Studien utgår från begreppet hållbar turism med huvudfokus på de sociala aspekterna. Undersökningen bygger på turismens påverkan och vilken betydelse den har för det lokala samhället i Stockholms skärgård.
Genom dessa intervjuer skapades en förståelse för hur viktig historian är för de båda öarna och att den ligger till grund för hur turismen har utvecklats. Både Utö och Ornö har som mål att öka antalet åretruntboende på öarna men en förutsättning är bostäder och sysselsättning. Utö är redan ett utvecklat besöksmål där många livnär sig på turismen. De börjar dock känna en allt större konkurrens från andra öar och skulle önska att den befintliga turistsäsongen förlängs. Ornö å andra sidan har aldrig varit en besöks-ö då näringar som gruvdrift, skogsbruk och jordbruk tidigare haft stor betydelse. Turismen skulle kunna skapa många nya arbetstillfällen och ge den frihet som många i skärgården eftersträvar. En långsiktig turismplanering och ett samarbete är viktigt att ta hänsyn till på både Utö och Ornö för att de ska kunna lyckas med en långsiktigt hållbar turism.

Ingen människa är en ö : skärgårdsföretagande – med nätverk i händerna

Den här kandidatuppsatsen handlar om företagande i Sankt Annas skärgård, och är skriven inom ämnet för landsbygdsutveckling. Syftet med studien har varit att undersöka vilka utmaningar företagarna möter i sitt företagande, vad som driver dem till att bedriva sina verksam-heter, samt vilken betydelse samverkan mellan företagare har för deras företagande. Mitt tillvägagångssätt under studien har varit att besöka Sankt Annas skärgård och genomföra intervjuer med tre företagare, samt med tre andra aktörer från en myndighet och två förening-ar. De begrepp som används i den här studien för att besvara frågeställningen är dels socialt kapital och dels begreppsparet gemeinschaft och gesellschaft. Företagarna som har intervjuats i den här studien har flera olika verksamheter. En av utmaningarna som de upplever är att företagandet är tidskrävande. Några nämner också att logistiken kan vara en utmaning, och att det är mycket arbete på egen hand. Drivkrafterna hos företagarna är varierande, men två av företagarna lyfter fram att mötena med kunderna är en mycket positiv aspekt, när de möter människor som är intresserade av deras verksamhet, platsen de verkar på och dess natur och historia. Den tredje lyfter fram friheten i att rå sig själv. Samverkan är särskilt viktig för de fastboende åretrunt-företagarna, som samverkar främst kring tunga transporter och maskinutrustning. De samarbetena har växt fram genom grannar, vänner och släkt som bor i en geografisk närhet till deras verksamheter. Samverkan verkar inte ha samma betydelse för turismföretagaren, som till skillnad från de andra företagarna är verksam efter säsong och ej fastboende i Sankt Annas skärgård.

 • Länk:

  https://stud.epsilon.slu.se/9300/

 • Referens:

  Rotsman, Martin (2016). Ingen människa är en ö : skärgårdsföretagande – med nätverk i händerna. Uppsala: SLU, Institutionen för stad och land. Kandidatuppsats

Utveckling av Applikation X : Projektarbete – Mobilapplikation med lojalitetsprogram som stöder företagande i Pargas

Examensarbetet baseras på projektarbete där projektet består av produktutveckling av en mobilapplikation med lojalitetsprogram. Applikationen fungerar som ett informationsflödesverktyg mellan organisationer och konsumenter och är uppbyggd enligt företagskonceptet Value Network. Value Network går ut på att applikationen skapar ett allt större värde för användarna ju större användarnätverket är. Projektets lönsamhet baseras på en kassaflödesanalys var det tas upp eventuella inkomster (enligt örsäljningsprognoser) och utgifter (inköp, fasta kostnader samt behovet av personal). För att utveckla projektet har det skapats ett samarbete mellan Novias Campus i Åbo och Campus i Raseborg samt samarbeten mellan olika utbildningsprogram.

Målet med detta examensarbete är att stöda företagare i Pargas stad samt påbörja uppbyggnaden av ett eget företag. Detta görs genom utveckling av en mobilapplikation i projektarbete med mig själv som projektledare.

En applikation som denna kräver mycket kunnig arbetskraft inom olika områden och beslutet om ett större samarbete har gjort detta projekt möjligt. Min roll som projektledare har utvecklats konstant och alla individer i projektet har kunnat utveckla sin egna specialiteter under projektets gång. Applikationen har planerats och kommer att fortsätta utvecklas konstant. Utvecklingsmöjligheterna är oändliga och nya komplexa idéer har både påbörjats och genomförts under projektets gång.

 • Länk:

  https://www.theseus.fi/handle/10024/101704

 • Referens:

  Elvström, Robin (2015) Utveckling av Applikation X : Projektarbete – Mobilapplikation med lojalitetsprogram som stöder företagande i Pargas. Examensarbete, Yrkeshögskolan Novia.

En webbapplikation för Pargas stad : Utveckling och implementering av ett användargränssnitt

Examensarbetet beskriver utvecklandet och implementeringen av designen till en webbapplikation till Pargas stad, med hjälp av Drupal 7, Drupalmoduler och med kodspråket CSS. Applikationens uppgift är att förbättra informationsflödet mellan lokala företag, ortsbor och turister. Applikationen förser användaren med information om företagens geografiska läge, uppehållstider samt kontaktuppgifter. Även nyheter, arbetsplatsannonser, aktiviterer och tidtabeller för bussar, färjor samt tåg finns i applikationen. Applikationens uppgift är att få ortsborna att handla hos de lokala företag och inte gå till de stora butikskedjorna.
Examensarbetet förklarar processen från designutkast till implementering till applikationen med hjälp av Drupal 7, Drupalmoduler och med kodspråket CSS. Examensarbetet förklarar också motiveringarna bakom de val jag gjort angående designen och navigeringen.

Slutprodukten av examensarbetet är designen och navigeringen till webbapplikationen för Pargas stad. Målet med designen och navigeringen var att göra en lätt använd webbapplikation, där användaren lätt kan lägga till material eller hitta information hen söker. Resultatet är en användarvänlig applikation som gör att man gärna fortsätter att använda applikationen.

 • Länk:

  https://www.theseus.fi/handle/10024/108714

 • Referens:

  Lönnberg, Robert (2016) En webbapplikation för Pargas stad : Utveckling och implementering av ett användargränssnitt. Examensarbete, Yrkeshögskolan Novia.

En webbapplikation för Pargas stad : Utveckling av funktionerna

Detta examensarbete beskriver utvecklingen av en mobil webbapplikation till Pargas stad. Applikationens uppgift är att förbättra kommunikationen inom Pargas genom att innehålla väsentlig information för Pargasbor, turister och lokala företag. För att applikationen skall innehålla det material som anses vara väsentligt skall den fungera som ett informationsflöde där invånarna finner exempelvis företags öppethållningstider samt deras geografiska läge, arbetsplatsannonser, aktiviteter, nyheter samt tidtabeller till bussar, tåg och färjor. Det skall vara möjligt att uppdatera detta informationsflöde och ändringarna skall ske i realtid. Allt detta skall leda till bättre samhörighet mellan företag och invånare inom Pargas stad.

Examensarbetet kommer att fokusera på applikationens uppbyggnad och funktionalitet. Vi valde att arbeta med innehållshanteringssystemet Drupal 7 och med dess moduler för att uppfylla de krav som applikationen skall ha för att fungera. Med hjälp av moduler kan vi skapa avancerade funktioner till applikationen på ett mindre komplicerat sätt.

Applikation X – Modellkalkyl för utvärdering av mobilapplikationens lönsamhet ur kundföretagets synvinkel

En grupp av yrkeshögskolans studerande bygger upp en mobilapplikation, som eftersträvar att förbättra företags synlighet inom lokala kunder och turister samt skapa nya långvariga kunder till företag i Pargas och i Åbolandskärgård. I applikation finns information om lokala företag och medlemsföretag kan till exempel skapa olika kampanjer med erbjudande till applikationens användare.
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka ifall det lönar sig för ett lokal företag att vara med i applikationen. Avsikten är också att göra en modellkalkyl, som projektgruppen kan dra nytta av i applikationens marknadsföring till lokala kundföretag. Med hjälp av modellkalkylen kan projektgrupp tillsammans med kundföretag utvärdera hur medlemskapet i applikationen påverkar till företagets resultat.
I arbetets teoridel berättar jag mera om applikationen, medlemskapet i den och om tjänster inom applikationen. Jag tar dessutom upp väsentliga teorier om produktkalkyler och nollpunktanalys med tanke på arbetets teoridel. I arbetets empiriska del kalkylerar jag tre olika exempel kalkyler och scenarier. Med kalkyler utvärderar jag till exempel hur täckningsbidraget, antal kunder och rabatter påverkar till företagets resultat och ifall det lönar sig att vara medlem i applikationen.

En innehållsanalytisk undersökning av hemsidan TripAdvisor och dess skribenters omdömen om logiverksamheter i Stockholms skärgård

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur logiverksamheter i Stockholms skärgård har recenserats på hemsidan TripAdvisor samt hur resesidans recensionsverktyg är utformat. Den metod som tillämpades var en innehållsanalys av 152 omdömen vid TripAdvisor. Vidare genomfördes observationer av hemsidan samt av dess poängsystem TripCollective.

Fyra artiklar valdes som teoretisk utgångspunkt för denna uppsats. De två första artiklarna diskuterar hur konsumenter väljer att agera utifrån recensioner online. Vidare diskuteras i de två senare artiklarna vilka komponenter som är mest förekommande i omdömen om hotell.

Undersökningen resulterade i ett empiriskt material som påvisar att TripAdvisors recensionsverktyg är utformat utifrån ett antal riktlinjer och förslag att följa. Om riktlinjer inte följs av hemsidans skribenter är det inte möjligt att publicera ett omdöme. De områden som var mest förekommande i omdömen om hotell och vandrarhem i Stockholms skärgård var följande: Restaurang (18 %), Logi (16 %), Värdskap (15 %) samt Miljö (14 %). Framtida konsumenter kan påverkas av skribenters förmedlade omdömen genom hemsidans poängsystem och dess recensionsverktyg TripCollective.

Underlag för Kimitoöns kommuns turismprogram – Ett förarbete för en turismstrategi

Det behövs strategier för att kunna utveckla turismnäringen till en stabil och lönsam näring. Strategierna lyfter fram styrkorna och möjligheterna för ett område och stöder växt, konkurrenskraft och lönsamhet. Med hjälp av en strategi kan man se något som andra inte ännu uppfattar och på så sätt uppnå en gynnsam position på marknaden.

Syftet med mitt examensarbete var att utveckla ett underlag för en turismstrategi i Kimitoöns kommun. I den teoretiska delen av examensarbetet behandlas ytterligare strategiarbetet och dess olika skeden. För utvecklingen av underlaget använde jag Hannu Tervonens modell för strategiutvecklade. Kimitoöns kommun har fungerat som uppdragsgivare för examensarbetet. I arbetet har jag använt mig av begreppet turismprogram istället för turismstrategi eftersom uppdragsgivaren så önskat.

Underlaget som jag utvecklat finns som bilaga i examenarbetet. Innehållet i underlaget är till stor del uppbyggt på den teori som behandlas i detta arbete. Dessutom innehåller underlaget förslag och idéer eftersom detta var uppdragsgivarens önskemål.

Turun saariston matkailun vetovoimatekijät

Tämä opinnäytetyö käsittelee Turun saariston matkailun vetovoimatekijöitä. Tavoitteena on tutkia ja selvittää millaisia mielikuvia suomalaisilla on Turun saaristosta matkakohteena ja mitkä tekijät he kokevat alueen vetovoimatekijöiksi. Lisäksi työssä esitellään ja käydään läpi muutamia saariston matkailukohteita. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Visit
Turku.

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään saaristomatkailua Suomessa ja maailmalla sekä sen edellytyksiä. Lisäksi teoriaosuudessa käydään läpi matkailuun vaikuttavia työntö- ja vetovoimatekijöitä ja käsitellään erityisesti saaristoalueille tyypillisiä vetovoimatekijöitä.

Teoriaosuuden lopussa käsitellään Turun saaristoa matkakohteena ja esitellään kaksi alueen vetovoimaista kohdetta: Saariston rengastietä ja Saaristomeren kansallispuistoa.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista menetelmää ja aineistonkeruumenetelmänä oli kyselylomake. Sähköinen kyselylomake luotiin Webropol-ohjelmalla. Kyselyn link kiä jaettiin toimeksiantaja Visit Turun sosiaalisen median kanavilla Facebookissa ja Twitterissä. Kysely toteutettiin toukokuun 2017 alussa ja kyselyn linkki oli avoinna viikon. Viikon aikana vastauksia saatiin 81 kappaletta. Tuloksia analysoitiin Webropolin omaa analysointityökalua ja Exceliä apuna käyttäen.

Tuloksista selviää, että Turun saaristo kiinnostaa matkakohteena ja lähes kaikki vastanneista on aiemmin matkustanut tai haluaa tulevaisuudessa matkustaa saaristoon. Saariston tärkeimmiksi vetovoimatekijöiksi nousevat luonto, merellisyys ja rauhallisuus. Lisäksi erilaiset aktiviteetit kiinnostavat ihmisiä, mutta tällä hetkellä alueen aktiviteettimahdollisuuksia ei koeta kovinkaan monipuolisiksi.

Aktiviteettipalveluiden lisäksi alueella on paljon kehitettävää myös muiden matkailupalveluiden osalta. Saariston ravintola- ja majoituspalveluita tulisi kehittää, jotta ne palvelisivat matkailijoita entistä paremmin. Saaristoon kaivattaisiin lisää yrittäjiä ja palveluita, jotta alueen matkailua voidaan kehittää entisestään.

Drawing up a Development Plan for Archipelago Travelling

The purpose of this functional study is to produce a development plan for archipelago travel for Espoon Matkailu Oy (Visit Espoo). The objective of the study is to benchmark leisure time service concepts related to travelling in the Turku archipelago from the perspective of individual travel. More specifically, the study aims to highlight products related to Turku archipelago travel displayed by different marketing communications media.

The Turku archipelago, located in the south-west of Finland, is one of the world’s largest archipelagos in terms of the number of islands. The unique destination is easy to reach and offers great possibilities for people of all ages for various activities and relaxation in the midst of nature.

The Espoo archipelago is in need of reform to expand its number of travellers. The results of the study will be used to develop the services of the Espoo archipelago travelling area. The study aims to provide ideas for increasing the number of travelling business entrepreneurs in the Espoo archipelago in order to invite more travellers to choose the Espoo archipelago over the Turku archipelago in the future.

The study’s theoretical framework is built around the theory of travelling. Thereafter the current state of Visit Espoo is introduced. Benchmarking, SWOT analysis and conceptualisation are used as the bases for innovation and processed in terms of theory and practice. Conclusions and discussion are located at the end of the thesis. An evaluation of the study’s findings by the commissioner, Visit Espoo, is included.

The study established a development idea of a service entity designed for recreational use for Chinese travellers in the Espoo archipelago. This service entity offers service packages which can be fully customised according to customer needs and interests. All the results provide material for Visit Espoo and the Espoo archipelago as a travelling area.

Developing tourism in the Pellinki archipelago

The topic of this thesis is the development of tourism in the Pellinki archipelago and networking among local businesses. The research question was to examine existing collaboration between businesses as well as development ideas among businesses in the Pellinki archipelago. The work was commissioned by the Porvoo Tourist Office.

In this thesis, I have included a description of the archipelago area and its history. My aim is to illustrate the attractiveness of the area with this description, and give an explanation of the archipelago culture.

The research method chosen for this thesis is qualitative research. I interviewed business owners individually in their home or at their place of work. The interviews were conducted January 2013. The people interviewed were local business owners in the tourism sector.

In my study, I found that the area is very attractive to tourists during the summer season. The business owners take a positive view of increased tourism in the area, as long as it is controlled and organized. Today, the business owners in the area lack an organized form of collaboration that would aid the development of organized tourism.

The area would attract even more tourists, if not for the lack of accommodation, among other things.

Key words: archipelago, ecotourism, networking

The Opportunities of Luxury Travel in Finland

The objective of this thesis was to examine what potential Finland possesses regarding luxury travel. Currently luxury travel is almost non-existent in Finland, accordingly, the factors supporting and contradicting luxury travel were distinguished in this study.

The theoretical framework of this thesis was based on literature and electronic sources on luxury. Asian travellers were selected as the target group of this study, thus the theoretical part described their travel habits in Finland. Moreover, the thesis also covered aspects of luxury travel in Finnish tourism. Eco-tourism was combined with luxury travel because eco-luxury travel was predicted to meet a future demand. Three unique destinations were chosen that could be developed as luxury destinations were selected. These included Saimaa, Turku archipelago and Lapland.

The approach of the survey was qualitative and it was conducted by means of theme interview. The interview requests were sent to approximately ten professionals, of which four replied. Two interviewees obtained the questions by e-mail due to the long geographical distance between interviewer and interviewee.

The results indicated that Finland has great opportunities in luxury travel, however, its potential has not been fully exploited yet. According to the interviews, the biggest question appeared to be the profitability of eco-luxury travel in Finnish tourism. The results highlighted the fact that Asians represent a potential target group for luxury travel in Finland, especially in wellness tourism. Based on the results, it can be concluded that Finland has excellent prerequisites to develop luxury destinations. However, not enough willing actors exist in this field and moreover, it is not regarded as a profitable business.

A change in attitude is demanded to enter the realms of luxury travel, in other words passion, desire and vision are required in this field. In Finland this is not financially beneficial yet, thus you should not enter the business in hopes of making considerable profit. In the future Finland should upgrade its products and services to an international level in order to avoid stagnation in product quality.

Levande Skärgård : En samarbetsmodell för turismföretagare i Pargas skärgård 2015

Detta examensarbete behandlar turismföretag inom Pargas skärgård. I arbetet kommer jag att behandla två olika teoridelar, den första handlar om företagsverksamhet och den andra om samarbete och arbetsmetoder.

Målsättningen är att skapa en nulägesbild över samarbetet och utifrån det skapa en modell för samarbete som kan användas av Pargas stads turismföretagare, samt klargöra nyttan av den modellen och dess användning. Syftet med arbetet är att stöda den levande skärgården nu och i framtiden. Detta görs genom att skapa en samarbetsmodell som leder till ökning av kundantal och underlättar företagsverksamheten.

Examensarbetet utfördes hösten 2015. Teoridelarna baserar sig på skriven litteratur. Resultaten för slutsatserna är samlade med hjälp av intervjuer.

Hur är det att som ungdom leva i Åbolands skärgård?

Syftet med detta examensarbete är att utreda livsvillkor för en åttondeklassare i Åbolands skärgård och se hur de skiljer sig från andra ungdomars livsvillkor. I examensarbetet tas upp vilka resurser och utmaningar en ungdom kan möta utgående från de fyra delområdena familj, utbildning, fritid och hälsa. Dessa delområden har valts med stöd av modellen som Institutet för hälsa och välfärd har utvecklat ur enkäten Hälsa i skolan 2017.

Målet med examensarbetet är att skapa en teoretisk grund som i framtiden ska kunna användas som stöd för en databas. Databasen skulle innehålla information om svenskspråkiga barn, unga och familjer i Åbolands skärgård, med fokus på hälsa och välfärd. Metoden som har använts är litteraturöversikt och resultatet är en diskussion om vad som framkommit i fråga om skillnader mellan livet i Åbolands skärgård och nationellt.

En ungdom är på väg att frigöra sig från sin familj men är fortfarande beroende av sina föräldrar och deras stöd. Fritiden och vännerna och ett eget liv blir en allt viktigare del och vännernas inflytande på ungdomens liv blir allt större medan familjens inflytande minskar. Grundskolan är en stor del av ungdomens vardag och grundskolan i Åbolands skärgård kännetecknas av små skolor och småstadsgemenskap. Resultaten visar att ungdomar i Åbolands skärgård har en bättre psykisk hälsa än i genomsnittet, men att rusmedelbruket är ett mer utbrett än bland det nationella genomsnittet.

 • Länk:

  http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805239651

 • Referens:

  Söderström, A. Johansson, C. Holmström, E. Enlund, J. Högström, S. Johansson, K. (2018) Hur är det att som ungdom leva i Åbolands skärgård? Examensarbete, Yrkeshögskolan Novia

Vägen till en förlängd säsong : En studie om samarbete i Stockholms skärgård

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag inom besöksnäringen i Stockholms skärgård samarbetar och om samarbete kan leda till längre säsonger. Samt huruvida de statligt finansierade utvecklingsprojekten i skärgården bidragit till längre säsonger enligt de undersökta företagen.

Metod: I denna studie har en kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer används för insamling av empiri. Sex företag på två skärgårdsöar har intervjuats och används som empiriskt huvudmaterial men även en intervju som gjorts med Värmdö kommun har fått ligga till grund för en del av det empiriska materialet.

Slutsatser: Det har under studien framkommit att samarbete mellan lokala aktörer är en viktig del i utvecklingen av destinationen. Samarbetet är inte bara en del i utvecklingen utan kan också vara en hjälp till att förlänga säsongerna. Utvecklingsprojekten har enligt företagarna som intervjuats ej gynnat dem. Det framgår att företagarna anser att det är de själva som måste jobba hårt om de ska se någon förändring.

Att marknadsföra en destination: En fallstudie på Strindbergs Hemsö

Den här studien behandlar begreppet destinationsmarknadsföring och syftar till att ge en ökad förståelse för begreppet. Studien är gjord med ett hermeneutiskt förhållningssätt och antar därmed en kvalitativ ansats. Destinationsmarknadsföring innebär att marknadsföra turistdestinationer för att attrahera turister. Denna speciella form av marknadsföring skiljer sig från traditionell marknadsföring främst för att samarbetet mellan turismföretagarna på platsen är så viktigt för att lyckas med marknadsföringen. Vi redogör för begreppet destinationsmarknadsföring och dess beståndsdelar. Eftersom turism handlar om service innebär det att destinationsmarknadsföring är en form av tjänstemarknadsföring, varför vi även behandlar denna teori. Vi tar även upp teorin om relationsmarknadsföring eftersom vi tror att återkommande turister och begreppet ”word-of-mouth” kan vara av betydelse i destinationsmarknadsföringen. En viktig del i undersökningen är att granska huruvida det går att marknadsföra en destination som en enda produkt. Forskare har olika förslag på hur detta ska kunna göras och vi ha kommit fram till att en kombination av de tre viktiga parametrarna emotionella aspekter, image och samarbete kan vara betydande för detta. Våra huvudsakliga slutsatser med denna studie är att det finns tre viktiga parametrar som är av stor vikt inom destinationsmarknadsföringen och att en kombination av dessa är en lösning på hur turistdestinationer kan marknadsföras som en enda produkt. Vi har även kommit fram till att skillnaden mellan destinationsmarknadsföring och traditionell marknadsföring är oerhört stor och att skillnaden framförallt ligger i svårigheten att marknadsföra en destination som en enda produkt. Slutligen har vi kommit fram till att vissa delar av relationsmarknadsföring, ”word-of-mouth” och återkommande turister är av stor vikt inom destinations- marknadsföringen.