Studentarbeten

Avfallshantering i Stockholms skärgård: En studie i Värmdö kommun

Abstract [sv]

Syftet med den här studien är att utvärdera det befintliga avfallssystemet på de kärnöar som benämns i den Regionala Utvecklingsplanen för Stockholmsregion (RUFS 2050) tillhörande Värmdö kommun, en skärgårdskommun öster om Stockholm. Ett hållbarhetsperspektiv ligger till grund för kartläggningen av området och innefattar aspekter som social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet vilket genomsyrar hela rapporten. Avfallstyperna som har studerats är rest-, och matavfall samt förpackningar och returpapper som behandlas genom materialåtervinning. Rapporten är baserad på en litteraturstudie kompletterad med intervjuer för att skapa en mer nyanserad bild av systemet. Även om det idag finns etablerade system för hantering av restavfall saknas ett system för matavfall och materialåtervinning som täcker hela Värmdö kommun. Detta resulterar i en ökad mängd restavfall vilket leder till bristfälliga arbetsförhållanden. Andra svårigheter med avfallshanteringen i skärgården är de långa transportsträckorna över havet som är tidskrävande, kostsamma och har en negativ miljöpåverkan. På grund av de olika förutsättningar bland skärgårdsöarna krävs det ett flexibelt och välanpassat system vilket leder till en hög servicenivå. Trots att många av de boende i skärgården upplever systemet som välfungerande tydliggör denna studie att det krävs åtgärder som förbättrar arbetsmiljön och minskar systemets miljöpåverkan. Utöver att etablera nya system för insamling av matavfall, förpackningar och returpapper krävs åtgärder som gynnar återanvändning samt minimerar mängden producerat avfall för att i linje med EU- direktiv skapa ett hållbart avfallssystem i Värmdö kommuns skärgård.

Abstract [en]

The purpose of this study is to evaluate the existing waste management system on the main islands of Värmdö municipality, which is a part of the Stockholm archipelago, as described in the regional development plan for the greater region of Stockholm (RUFS 2050). Throughout the report, this evaluation will be made from a sustainability perspective including social, economic and ecological aspects. The types of waste that are subject to review are general waste, food waste and recyclables such as products made from plastic, paper, glass and metal as well as newspapers and magazines. The report is based on a literature review that is complemented by interviews, providing a nuanced image of the complete system. Currently established systems for managing general waste in the archipelago exists but as the system for food waste and recycling does not include this region, they require future development in order to extend to the entire municipality. As a result, much of the food and recyclable waste ends up in the general waste, leading to inadequate working conditions within that system. Moreover, transportation between the islands and the mainland is costly, time consuming and has a negative environmental impact. As such, the waste management system must be flexible and adaptable to the varying conditions of the islands in order to deliver a high level of service. This study shows that there is a need to improve working conditions and reduce the negative environmental impact of the municipality’s waste management system. Besides implementing new systems for managing food and recyclable waste, action must be taken to promote reuse and minimize the amount of waste produced. This would ensure alignment with EU directives as well as make the whole system more sustainable.

 

Development of an Adventure Sleep concept for the Archipelago Sea

The Archipelago Sea is one of the World’s big wonders that is yet to become as popular as Helsinki or Lapland when it comes to planning a visit to Finland. The objective of this work was to evaluate and conceptualize a new accommodation offer in the direction of an Ad-venture Sleep by analysing successful businesses in Switzerland.
This Bachelor Thesis includes an Adventure Sleep concept development for the destina-tion Archipelago Sea in Finland. The key elements of a successful Adventure Sleep con-cept were identified, described and discussed.
In order to create an Adventure Sleep concept and to answer the research questions, a lit-erature research and two expert interviews were carried out. Moreover, the opinions of the various interested parties, experts and authors have been considered.
According to the results, an appropriate offer idea for the Adventure Sleep concept in Ar-chipelago Sea consists of Tiny Houses and Tipis, which both offer a unique experience with a high-standard quality of service. Inquisitive, adventurous and nature-oriented guests are to be considered as the main target group for this concept. The most important collabo-rations include local municipality, VisitFinland and local hosts, willing to provide tourists with a unique sleeping experience.
Based on the literature research and the analysis of the interview results, it was found that there is a growing interest in a nature-oriented way of travelling and extravagant and unique accommodation options are playing a huge role in the process of chosing a travel destination among tourists. The market of an Adventure Sleep is yet to be formed, therefore a development of the offers in the Archipelago Sea must be carried out in order to fill this gap and increase a brand-awareness of Finland and Archipelago Sea, in particular, as an Adventure Sleep destination.

Who will survive in Stockholm Archipelago? : A longitudinal analysis of firm-survival in a peripheral region

Abstract [en]

This longitudinal study investigates firm-survival in a peripheral region. The analysis relies on a unique longitudinal dataset, encompassing all firms in 17 Stockholm Archipelago islands during 2000-2019, collected through data triangulation methods. The study employs multivariate analysis accomplished by three-level logistic regression models of repeated observations (level-1) of the same distinct firms (level-2) situated in specific islands (level-3). The main novel results suggest that firms on islands with higher population density have an increased probability of exit – specifically, that there exists an overcrowding of local markets and a harsher selection process in these islands.

While time-distance to the mainland have been discussed as problematic, the effect on firm-survival is insignificant. However, local access to essential services and infrastructures significantly lowers the likelihood of firm-exit. Islands with increasing institutional thickness have increased community dynamics with more knowledge spillovers, community-level learning, and entrepreneurial ecosystems, leading to a higher likelihood of firm-survival. A higher ratio of summer visitors increases the probability of exit, suggesting that firms on islands with seasonal dependability may have difficulties surviving the off-season.

Abstract [sv]

Trots dess närhet till Sveriges största och snabbast växande marknad delar Stockholms skärgård många drag med andra regioner som befinner sig i periferin, det vill säga utkanten. Bland annat har skärgården svårigheter att dra nytta av den ekonomiska dynamik som är karakteristisk för centrala regioner. Trots den problematik som kan vara typisk för perifera områden (såsom brist på resurser och avfolkning), betonar forskare att beslutsfattare måste utgå ifrån den lokalspecifika och regionala kontexten. Små och medelstora företag i periferin förväntas inte enbart bidra med ökade intäkter till regionen, utan förväntas även tillmötesgå sysselsättningsefterfrågan. Frågan om vilka företag som överlever, och inte minst förklaringarna till företags överlevad, är därför särskilt viktig i dessa regioner. Trots att orsakerna till företags överlevnad länge diskuterats inom forskningen, råder det brist på studier som tar upp den kontext som avser periferi och faktorer som är betydelsefulla för en specifik kontext. Denna studie utgör ett bidrag till en sådan analys.

Studiens resultat visar att överlevnadsmöjligheterna är sämre för företag som befinner sig på öar med högre andel fastboendebefolkning. Detta indikerar att på större öar, med en relativt sett högre befolkningsnivå, är konkurrensen mer påtaglig. Vidare, trots att transportmöjligheter till fastlandet ofta anges som problem i diskussioner, slår studien fast att tidsavståndet till huvudorter på fastlandet inte är viktigt för företags överlevnadsmöjligheter. Däremot har företag sämre utsikter för överlevnad på öar med högre andel sommargäster i relation till vinterbesökare. Tillgången till fiber/bredband, livsmedelsbutiker som är öppna året runt, och förskolor bidrar betydligt till överlevnadsmöjligheterna. Vidare konstaterar studien att ett mer aktivt föreningsliv på en ö ökar möjligheterna för överlevnad.

För att komma fram till dessa samt andra resultat, har studien använt sig av en longitudinell ansats, som innebär att studieobjekten (företagen) följs över tid, liksom ett unikt empiriskt underlag. Detta material har samlats från flera olika typer källor, underlag och databaser som beskriver både öar och företag i Stockholms skärgård, där undersökningsperioden är mellan år 2000 och år 2019. Vidare tillämpar studien en i forskning om företags överlevnad tidigare mindre beprövad statistisk metod: i korthet undersöker studien företag och öarna där de finns, som om dessa vore enskilda ”individer”. Dessa ”individer” följs från sin födsel –från att de bildas – till dess att de dör, det vill säga läggs ned. Under tiden ”individerna” följs, så undersöks även vilken betydelse de yttre betingelserna på öarna liksom faktorer i företagens omgivning har för deras överlevnadsförmåga. Specifikt studeras 1 341 företag på 17 av Stockholms skärgårdens öar (kärnöar).

Keywords: firm-survival, Stockholm Archipelago, peripherality, multilevel modeling, three-level lo-gistic regression.

From Protected to Productive

The Stockholm Archipelago has a unique natural landscape – rugged nature that blends with wooded islands, rocky cliffs and sandy beaches enriched by cultural and ecological values. The islands, dating back to the Viking Age are faced with a progressively uneven growth compared to the city developing an inevitable socio-economic dependency on the city core through infrastructural connections. Emigration from already diffusely scattered settlements made life unaffordable on the islands for both permanent residents and municipalities. According to official surveys and analyses, the islands claimed to lack a live-work-play balance and social potential that could be developed better for the residents. This struggle is loaded with the seasonal influx of tourists who exploit the landscape, leaving the responsibility for care onto those who live there. This situation added to climate change, strains energy and (water) resources causing summer droughts. All these struggles raise a question for the future – “How can urban planning and design help re-imagine the potential of existing systems to adapt to a more sustainable Archipelago?” The project envisions to transform the fragmented, protected landscape of the Stockholm Archipelago into a continuous productive landscape, bringing meaning to the scattered and dynamic context. With an approach that closely integrates fields of planning, landscape and design, the goal is realised through a three-layered strategy – (1) continuous blue-green systems of resource capture and nutrient circulation, (2) building local economy through collective production and diversification through exchange, and (3) community exchange through robust networking and production as a way of life. For design possibilities on the local scale, the island of Runmaro is explored with the aim of building synergies with the existing context of landscape, mobility networks, food production, resident villages, local businesses and popular landmarks. The idea is to strengthen existing socio-economic nodes while developing new ones through programs offering shared production and exchange, a year-round activation and continuous accessibility (circulation and systemic) that bring continuity to the overall experience.

Keywords: Stockholm, Archipelago, Islands, Productive Landscape, Local Economy, Collective Production, Self-Sufficiency, Sustainable Development.

Through The Archipelago

Stockholm archipelago has over the centuries been fairly unknown and anonymous place for many. Unless you were involved in fishing or trade you did not know much about this sea landscape.

Besides its commercial value it had also a military significance for a long period. During Gustav Vasa’s reign Vaxholm was decided to consolidate in order to protect the entrance to Stockholm by sea. Up until mid 20th century it was occupied mainly by fishermen and farmers. It was a place where people lived, studied and worked because of its natural riches. In the early 1900s more and more land was bought by rich Stockholmers for recreation purposes. A new typology has appeared on the islands, great summer villas. Even artists and writers were drawn to this place, including August Strindberg, Bruno Liljefors and Gustaf Fröding.

After WW II, the population in archipelago rapidly declined. It was mainly due to compulsory education. People were forced to seek places to settle on mainland where higher education facilities were located. It also offered a wider range of jobs.

The islands were slowly transformed from agricultural land into recreational resorts for the rich.

Nowadays, it is very popular summer holiday destination among Stockholmers and many others which is represented by 50 000 summer cottages that are spread out on many of the islands. It is becoming a luxury holiday destination with popular water sports and fast loud boats disturbing the natural habitat of archipelago.

The aim of this project is to better understand complex nature of Stockholm’s Archipelago, its inner working and relation between natural habitat and people. Through series of sensitive micro-interventions I would like to tell a story of archipelago, provide a “path“ to follow and explore this beautiful biotope. However, this should be achieved in meaningful and practical way. These small (temporary) structures range from a bench with a beautiful view of the sea, tree house library, public WC, floating sauna to a small desalination plant for residents as well as tourists.

The objective is to provide a sustainable future experience of the Stockholm archipelago as well as education and information regarding preservation and protection of the environment.

Keywords: naturum, archipelago, water, kayaking, Stockholm, Fejan, island, timber, nature, journey

If you can’t beat them – Join them! : En avhandling om coopetition inom turismbranschen i Åbolands skärgård

Turismbranschen är en stadigt växande bransch och turismen spelar en stor roll för resedestinationernas ekonomi. Detta gäller även i Finland. Studier har visat att destinationsutvecklingen i ett område gynnas av att företag inom en destination samarbetar med varandra, detta även om det innebär ett samarbete med en konkurrent, vilket i avhandlingen kallas för coopetition. Coopetition är ett begrepp som kommer från engelskans ord för att samarbeta (eng. cooperate) och att konkurrera (eng. compete). Coopetition kan ses som en av de viktigaste grundpelarna inom destinationsmarknadsföring och gynnar både de inblandade företagen och organisationerna samt destinationen ifråga.
Syftet med pro gradu-avhandlingen är att undersöka hur coopetition tar sig uttryck i destinationsfrämjande arbete inom turismbranschen i Åbolands skärgård samt att undersöka hur destinationen skulle kunna dra nytta av coopetition i framtiden. Undersökningsmetoden som använts är semistrukturerade intervjuer. Som informanter fungerade fyra personer som arbetar inom turismbranschen i destinationen ifråga. Två av informanterna representerar småföretagarna i området, medan två representerar större organisationer.
Intervjuerna ägde rum mellan november 2017 och april 2018 och intervjuguiden byggdes upp utifrån den teoretiska referensramen och avhandlingens forskningsfrågor.
Resultatet av undersökningen visar att coopetition inte är lika vanligt inom turismbranschen i Åbolands skärgård som teorin fick det att låta, men det existerar i viss mån. Där coopetition förekommer i destinationen uppfattas fenomenet ändå av informanterna som något positiv. För Åbolands skärgårds turistbransch innebär coopetition starkare framtidsutsikter och ett slags skyddsnät för aktörer i området. Utifrån resultatet av undersökningen kan ändå konstateras att det finns ett starkt behov av ett bättre koordinerat samarbete i framtiden. Det saknas en drivande kraft som skulle kunna fungera som en stödpelare för destinationsutvecklingen i området.

Nyckelord: Samarbete, coopetition, destinationsmarknadsföring, destinationsfrämjande, värdenätverk, destination management organization

Distansarbete i Stockholms skärgård: En studie kring hur digitalisering, infrastruktur och kommunikation har utvecklat och påverkat den kreativa- och kunskapsintensiva tjänstesektorns möjlighet att distansarbeta.

Alternative title [en]

Telework in the Stockholm archipelago : A study on how digitalization, infrastructure and communication have affected and developed the creative and knowledge-intensive service sector’s ability to telework. (English)
Abstract [sv]

Uppsatsens syfte är att analysera hur väl distansarbete och “jobba hemifrån trenden” fungerar i Stockholms skärgård, med fokus på den kreativa- och kunskapsintensiva tjänstesektorn. Om underliggande faktorer såsom väl fungerande digitalisering, infrastruktur och kommunikation finns och fungerar för att kunna distansarbeta. Frågeställningarna lyder: Hur har möjligheten till distansarbete utvecklat och påverkat den kreativa- och kunskapsintensiva tjänstesektorn i skärgården? Varför väljer människor att distansarbeta i Stockholms skärgård?

Studien har sin teoretiska grund i tidigare studier som beaktat begrepp såsom platsbegrepp, digitalisering, distansarbete och regionförstoring. Syftet uppnås genom en kvalitativ fallstudie där semistrukturerade djupintervjuer samt dokumentgranskning görs för att besvara frågeställningarna. Studien resulterar i att utvecklingen och tillkomsten av tekniska hjälpmedel (såsom internet-, informations- och kommunikationsteknik) har ökat möjligheten för den kreativa- och kunskapsintensiva tjänstesektorn att distansarbeta i Stockholms skärgård. Bredbandsutbyggnaden har varit en avgörande faktor och möjligheten till distansarbete har bidragit till bland annat regionförstoring och möjligheten att vara platsobunden.

 • Länk:

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-182271

 • Referens:

  Andersson, E. (2020). Distansarbete i Stockholms skärgård : En studie kring hur digitalisering, infrastruktur och kommunikation har utvecklat och påverkat den kreativa- och kunskapsintensiva tjänstesektorns möjlighet att distansarbeta. (Bachelor Dissertation).

Hållbar turismutveckling i Stockholm skärgård: En kvalitativ studie om hållbart utvecklingsarbete i Dalarö och Gålö

The aim of this study was to examine sustainable development work in the archipelago. More precisely the archipelago in Stockholm and in the municipality of Haninge. The study also aims to understand how different businesses work with sustainable development within the company. If there is a difference in sustainable development work between different geographical areas the authors aim to find the differences. In this case the geographical areas we are speaking of are the different islands that the archipelago consists of. Because of the Covid-19 breakout we have also decided to include another angle. This angle is an aim to reach an understanding of the impact of the Covid-19 outbreak on sustainable development in the archipelago and the companies who have business there. The material this study is based on is several interviews with companies and observation studies. The material was collected during the spring semester of 2020. The result of the study shows some support for the theoretical frame that was set for this study but also shed some light on a need for more similar studies in the future because of the small sample of the study. This would result in a better ability to generalize to the rest of the tourism industry in Haninge archipelago. The study shows that the companies work actively with sustainable development and that this work looks different for every company. The results also show that the Covid-19 pandemic has affected the sustainable development work. The study did however have some problematic areas. The sample size and number of businesses from different islands was not very big and it would have been interesting to see more viewpoints.

From linear to circular water management: A case study of Sandön/Sandhamn

Even though water is essential for all living beings, the way humans manage water is traditionally linear; extract, use and dispose. By doing so, many cities have partly disconnected themselves from the environment by existing beyond the local hydrologic system. A circular water system, which reuse water within the technical water system, has the potential to improve the status of the environment and reduce pressure on existing water resources. As such it is an approach that receives increasing attention. This study aims to investigate how a circular water management approach can reduce fresh waterconsumption and decrease the human pressure on water resources through a case study of the island Sandön/Sandhamn in the Stockholm archipelago. A literature overview which identifies circular water management strategies have been performed along with a situation analysis of Sandön. To identify and assess different options of reuse the framework of strategic environmental assessment have been used. In the case of Sandön, which have a high water-demand peak during summer, decentralised solutions for one of the largest water consumers is recommended. Reclaiming water from the wastewater treatment plant to, among other, flush toilets would also be favourable. Private homeowners could also beneficially implement reuse by flushing toilets with water used to wash hands or from showers. The study shows that circular water management provides an opportunity to reduce pressure on water resources and use them in a more efficient manner. The most crucial criteria for circular water measures success is public acceptance. It is also important to thoroughly map local conditions to identify the best suitable reuse measures as each location is unique.

Abstract [sv]

Vatten är en livsnödvändig resurs, ändå förvaltas vattenresurser ofta på ett linjärt sätt vilket har medfört att städer delvis kunnat koppla ifrån det lokala hydrologiska systemet. Detta leder till att vattenresurser överutnyttjas. Ett cirkulärt vattensystem, vilket återanvänder vatten inom det tekniska systemet, kan potentiellt förbättra miljöförhållanden och minska belastningen på naturliga vattenresurser. På grund av detta ökar uppmärksamheten för cirkulära vattentekniker. Den här studien syftar till att undersöka hur cirkulärt vattenförvaltning kan minska dricksvattenanvändningen och det mänskliga trycket på vattenresurser genom en fallstudie av ön Sandön/Sandhamn i Stockholms skärgård. En litteraturöversikt som identifierar cirkulära vattenhanteringsstrategier har utförts tillsammans med en situationsanalys av Sandön. För att identifiera och utvärdera olika alternativ för vattenåteranvändning har ramverket för strategisk miljöbedömning använts. När det gäller Sandön, som har en hög efterfrågan på vatten under sommaren, rekommenderas decentraliserade lösningar för en av de största vattenkonsumenterna. Återvinning av vatten från avloppsreningsverket för att bland annat spola toaletter skulle också vara gynnsamt. Enskilda fastighetsägare kan också på ett fördelaktigt sätt återanvända vatten genom att spola toaletter med vatten som används för att tvätta händerna eller duschar. Studien visar att cirkulär vattenförvaltning innebär möjligheter att minska trycket på vattenresurser samt att använda dem på ett mer effektivt sätt. Det mest avgörande kriteriet för en framgångsrik cirkulär vattenförvaltning är acceptans från allmänheten, och i synnerhet de som använder lösningarna. Det är även viktigt att noggrant kartlägga lokala förhållanden för att identifierade bäst lämpade återanvändningsåtgärderna. Detta eftersom varje plats är unik.

“It’s so popular, in the middle of nowhere”: En studie om säsongsberoende turism i Stockholms skärgård.

Abstract [sv]

Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer och åtgärder som kan vara framgångsrika för säsongsförlängning hos verksamheter i skärgårdsmiljö.

Metod: En kvalitativ metodansats har tillämpats genom sju intervjuer. Komplettering har gjorts med hjälp av sekundärdata.

Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen utgår från Conceptual approaches to seasonality causationav Goulding (2006) samt Influences on patterns of tourism seasonalityav Butler (2001).

Empiri: Empirin består av fyra öppna intervjuer och tre halvstrukturerade intervjuer som genomförts med representanter från logiverksamheter i skärgården. För att komplettera materialet presenteras de berörda öarnas utbud och tillgänglighet i tabeller.

Slutsatser: Verksamheter i Stockholm skärgård är beroende av naturliga och institutionella faktorer såsom väderlek, högtider och resvanor. De är främst attraktiva för besökare under sommarhalvåret och verksamheter upplever en dramatisk minskning av antalet besökare under lågsäsongen. Utbudet som finns är begränsat till sommarsäsongen då flera aktiviteter innebär utevistelse. Dock visar en del verksamheter på att de försöker hitta andra attraktioner under lågsäsong än under högsäsong för att hålla uppe besöksantalet. De handlingar som verksamheterna utför fokuserar främst på att öka tillväxten under sommarsäsong och de arbetar inte aktivt med att förlänga säsongen. Resultat visar på att de största begränsningarna som verksamheter i Stockholms skärgård har är personalbrist, naturliga orsaker samt transportmöjligheter. Det leder till att majoriteten av verksamheterna satsar på att utöka antalet besökare under högsäsongen, vilket i sin tur kan leda till problematik i bärkraften.

Abstract [en]

Purpose: The purpose of this study is to investigate and analyze actions which businesses in archipelago environments may use to successfully extend the season.

Method: A qualitative research method approach has been applied through seven interviews. Completion has been made using secondary data.

Theoretical framework: The theoretical framework is based on Conceptual approaches to seasonality causation from Goulding (2006) and Influences on patterns of tourism seasonalityby Butler (2001).

Empericism: The empericism consists of four open interviews and three semistructured interviews conducted with representatives from different lodging businesses in the archipelago. Charts consisting information about the referred islands complete the interviews.

Conclusions: Businesses in Stockholm archipelago are dependent on natural and institutional factors such as weather, bank holidays and travel habits. Stockholm archipelago is especially attractive to visitors during the summer. Lodging businesses therefore experience a dramatic reduction in the number of visitors during the off-season. The available range is limited to the summer season when several activities are dependant on weather conditions, but some businesses show that they try to find other attractions during the low season to keep up with the declining number of visitors. The actions that the businesses take is mainly focused on increasing growth during the summer season and they are  generally not actively working to extend the seasons. Results show that the greatest limitations that the businesses face in Stockholm archipelago are staff shortages, natural causes and public transport limitations. That is, the extension of seasons being limited as the businesses mainly invest in the summer season, which in turn may lead to sustainability issues.

Keywords [en]

seasonal tourism, seasonal extension, actions, demand, supply, natural and institutional factors, archipelago

Keywords [sv]

säsongsberoende turism, säsongsförlängning, handlingar, efterfrågan, utbud, naturliga- och institutionella faktorer, skärgården

Besöksnäringens stabilitet och sårbarhet i Stockholms stad: En kvalitativ studie om Stockholms stads besöksnäring

The tourism sector in Stockholms city, Sweden, is a dynamic industry that through the years has generated large revenues and job openings. Unpredictable events such as terrorism, pandemics, natural disasters and climate changes, may have great imapct on the tourism sector. This may be true to most cities in the world including Stockholm. in this thesis, the effect of various unpredictable events has been investigated through interviews with city of Stockholm and the authority for community protection and preparedness. In use of strenghts, weaknesses, opportunities and threats (SWOT-analys). The main conclusion of this thesis is that the Covid-19 pandemic (year 2020) has shown that the emergency preparations for unpredictable events are incorrectly dimensiond. This means that the city of Stockholm needs to work more proactively in the future to ensure that the tourism sector is not jeopardized during upcoming unpredictable events. 

Modelling of aquifer on Ingarö island: A Steady-State model

Värmdö municipality, in the archipelago of Stockholm, has one of Sweden’s fastest growing populations and is a popular location for tourism and summer houses. This puts a lot of pressure on groundwater reservoirs and will likely be even more strained in the future as the climate continues to heat up due to anthropogenic activities. The aim of this study is to investigate the use of groundwater resources on the island of Ingarö, today and in a changing climate. The goal was also to identify the behaviour of the groundwater reservoir under different extraction rates. A model was constructed using MODFLOW, a software developed and maintained by the U.S. Geological Survey. The results show that for the present-day scenario with the current extraction rate there is a surplus of recharge leaving the reservoir. Moreover, three groundwater divides could be identified in the reservoir which can prove useful when examining the movement of contaminants. The result also indicated that an extraction rate of 105% of current extractions could be possible without any artificial infiltration. At an extraction rate of 110%, one well struggled with keeping up with demand for water. As the extraction rate increased further the results were deemed as inconclusive. For these scenarios, model domain required to be extended further east due to a constant head boundary condition acting as an infinite source of water in these cases.

Keywords: GMS, MODFLOW, GIS, RCP, climate change, archipelago, esker, glaciofluvial soil

Rum vid havet

Abstract (Swedish)

Målet med detta examensarbete har varit att gestalta en plats för yoga, meditation och bad. I samband med detta har jag velat undersöka hur hav och natur kan samverka med arkitektur för att skapa en kontemplativ miljö. Avsikten har varit att synliggöra en liten plats i skärgården i syfte att tillvara ta naturens och havets lugnande och välgörande egenskaper.

Landsort Öja är den södra skärgårdens sydligaste utpost och en av få öar som har både färjetrafik och en fri horisont. Här ville jag skapa rum för återhämtning i form av både stillhet och fysisk aktivitet. Ett rum vid havet.

Den första delen av mitt arbete är undersökande. Jag har fördjupat mig i arkitektur kring meditation och yoga samt andra kontemplativa miljöer. Den andra delen av arbetet fokuserar på platsanalys av ön Landsort Öja och min process kring platsen. Tredje och sista delen består i en gestaltning av en meditations- och yogastudio, ett mindre kallbad samt tillhörande utemiljöer.

Abstract (English)

The purpose of this thesis has been to create a place for yoga, meditation and bath. Doing this, I have wanted to investigate how the ocean and nature can cooperate with architecture to create a contemplative environment. The aim has been to highlight a small place in Stockholm’s archipelago and make use of the calming and beneficial effects of nature and the ocean.

Landsort Öja is the southernmost edge of Stockholm’s archipelago and one of few islands that is trafficked by ferries and has a free horizon. I wanted to create a space for recovery in form of both physical activity and stillness here. A space by the ocean.

The first part of my thesis is investigating. I have focused on architecture in light of meditation and yoga as well as other contemplative environments. The second part focuses on an analysis of my location on the island Landsort Öja and my process considering the place. The third and last part consists of the design of a studio for yoga and meditation, a small open-air bath and complementary outdoor spaces.

”För att utveckla samhället krävs driftiga människor som tar tag i saker” -en studie om att bo i Stockholms skärgård

Öarna belägna i Stockholms skärgård har utvecklats från platsbundna egenskaper och förutsättningar vilket har skapat samhällen som är anpassade efter historia, geografi och klimat. Trots att det finns tydliga olikheter mellan öarna finns problem och utmaningar som återfinnes på flera öar. På öarna bor människor som arbetar ideellt för att minska dessa svårigheter och istället skapa olika mervärden. Det är bland annat dessa ideella krafter som bidrar till att samhället hålls samman och utvecklas.

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som karaktäriserar skärgårdens landsbygd, med avgränsning till Stockholms skärgård. För att få svar på detta bör människor som bor och är verksamma på öarna komma till tals och berätta. Jag har valt att studera detta på två öar i Stockholms yttre skärgård, Möja och Sandön i Värmdö kommun. Fokus i studien ligger på att undersöka hur invånarna på de två öarna upplever livet där, hur utveckling av samhället sker samt hur relationerna ser ut med andra styrande organ som till exempel kommunen.

Det empiriska materialet har samlats in genom samtal med boende på Möja och Sandön. Det insamlade materialet från intervjuerna har därefter analyserats utifrån olika narrativ med syfte att finna mönster om hur invånarna beskriver livet på ön, deras relationer till platsen och de människor som inte identifierar sig som Möja- eller Sandöbo.

Intervjuerna och samtalen jag har haft visar på att sammanhållningen och tilliten på de studerade öarna är stark. Platskännedomen och platsidentiteten är tydlig där normer och oskrivna regler säger hur de boende skall leva för att bli en del av lokalsamhället. Det finns en stark lokal drivkraft som vill driva utvecklingen på öarna framåt. Mycket av det arbete som sker är ideellt där föreningar är en viktig del för att hålla samman samhällena och för att få en fortsatt utveckling. De intervjuade upplever att kommunen och öborna har olika uppfattningar om hur samhällena skall skötas samt hur utveckling gynnas. Det är tydligt att tilliten mellan öborna och kommunen är svag.

The islands located in the Stockholm archipelago have evolved from location-bound characteristics and conditions, which have created communities that are adapted to their history, geography and climate. Although there are clear differences between the islands, there are problems and challenges that exist on several islands. In the islands, there are people who voluntarily work to reduce these difficulties and instead create added value on the spot. It is, among other things, these non-profit forces that contribute to keeping society together and developing.

The purpose of this essay is to investigate what characterizes the archipelago’s countryside, with a boundary to the Stockholm archipelago. To get answers to this, people who live and work on the islands should get their voices heard. I chose to study this on two islands in Stockholm’s outer archipelago, Möja and Sandön in Värmdö municipality. The focus of the study is on examining how the inhabitants of the two islands experience life, how the development of society takes place and what the relationships look like with other governing bodies such as the municipality.

The empirical material has been collected through discussions with residents on Möja and Sandön. The material collected from the interviews has then been analyzed on the basis of different narratives with the aim of finding patterns about how the inhabitants describe life on the island and their relations to the place and the people who do not identify themselves as Möja- or Sandöbo.

The interviews and conversations I have made show that the cohesion and trust in the studied islands is strong. The location awareness and the place identity are clear where norms and unwritten rules say how the residents must live to become part of society. There is a strong will amongst the locals to develop the islands. Much of the work that is done is non-profit where associations are an important part of keeping communities together and for continued development. The associations on the islands, with many non-profit organizations, have a very important role for development and cohesion. Trust in authorities is weak. The interviewees experienced that the municipality and the islanders have different perceptions about how communities should be managed and how development is favored.

 • Länk:

  https://stud.epsilon.slu.se/15389/1/svanberg_f_200227.pdf

 • Referens:

  Svanberg, Fredrik, 2020. ”För att utveckla samhället krävs driftiga människor som tar tag i saker” : en studie om att bo i Stockholms skärgård. Master's thesis. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development.

Internationalization of small firms with scarce resources: finding potential markets and entry modes Case: FunSquare Ab.

The aim of this thesis is to build a new model for searching potential foreign markets, which is applied to the identification of potential markets for a recently established furniture startup company. Furthermore, foreign market entry modes and marketing activities for small firms are being discussed with the intent of guiding the company in its initial internationalization processes.
This thesis functions as a guiding tool for small firms that are considering internationalization. The information brought up in this thesis fits especially well with international new ventures, and other small firms that are facing challenges due to their limited resources, as the theme throughout this work is how to internationalize when resources are scarce.
In the study, a mixed-methods approach is used to both analyze existing models for market search, and to search for freely available data that is needed to conduct a search for potential markets. No monetary resources can be used in the implementation of the new model, which is a constrain that to my knowledge, does not exist in any current market selection models.
The research indicates that relatively accurate results of potential markets can be gained without using any monetary resources in the collection of the needed data.
However, the market search that was conducted in this study, strongly suggests that using some resources to obtain specific data about different market sectors improvesthe overall accuracy of the results.

Den engagerade företagaren : en förutsättning för ett framgångsrikt platsvarumärke?

Med ett framgångsrikt platsvarumärke kan man förbättra en orts näringsliv. I denna avhandling diskuteras platsvarumärkesbyggande ur ett strukturellt- och samspels perspektiv. I studien tydliggörs vikten av intressenternas och framförallt företagarnas engagemang i platsvarumärkesbyggnadsprocessen. För tillfället finns det ett underskott i forskning kring företagarnas involvering och engagemang i platsvarumärkesbyggandet. Målet med denna avhandling är att beskriva, diskutera och analysera platsvarumärket ur ett företagarperspektiv och därmed ge klarhet i vilka element som ur en företagares synvinkel är kritiska för att skapa bättre förutsättningar för arbetet kring ett framgångsrikt platsvarumärke. I avhandlingen presenteras även modeller för hur platsvarumärket bör vara organiserat och strukturerat för att bättre engagera företagare i processen. Denna studie jämför orterna Åre och Pargas, varav Åre har ett framgångsrikt platsvarumärke medan Pargas o sin sida tampas med utmaningar av olika slag i sitt platsvarumärkesbyggande. Genom djupgående semistrukturerade intervjuer med lokala företagare på orterna tittade skribenten på hur företagarna upplevde arbetet kring platsvarumärkesbyggandet. Baserat på intervjuerna kunde skribenten dra slutsatser gällande vilka de kritiska faktorerna är gällande engagering av företagare i arbete kring byggandet av platsvarumärken. I denna avhandling har det blivit tydligt att företagarnas engagemang reflekteras i platsvarumärket, det finns en tydlig koppling mellan företagarnas inställning och förhållande till platsvarumärkesbyggandet och platsens varumärke. Företagarna är ofta en outnyttjad resurs i platsvarumärket och mera fokus bör läggas på att engagera dem i arbetet kring platsvarumärkesbyggandet.

Marknadsföring i sociala medier bland skärgårdsföretag En kvalitativ studie kring användning av sociala medier hos skärgårdsföretag inom projektet Archipelago Business Development

I Sverige och Finland har besöksnäringen vuxit med ett exportvärde som ständigt ökat. Dock är detta främst förekommande i storstäderna. På beslut av Sveriges regering och EU har utvecklingsprojektet Archipelago Business Development trätt fram, med uppdrag att stärka digital satsning i skärgården. I och med konsumenters tillgång till sociala medier och Word-of-mouth (WOM) bör företag ompröva sin marknadsföring. Studien syftar till att undersöka hur skärgårdsföretag marknadsför genom sociala medier, samt vilka för- och nackdelar som företagen upplever. Detta studeras genom kvalitativa intervjuer med projektledare inom ABD och skärgårdsföretag från Finland och Sverige som deltar i projektet. Resultatet visar på att det finns två generella typer av företag inom skärgården som i olika stor omfattning använder sociala medier för marknadsföring. Nyckelord: Sociala medier, WOM, eWOM, turism, marknadsföring

Konferera i Skärgården – En studie om konferensanläggningars utvecklingspotential i Stockholms skärgård

Föreliggande studie ämnar undersöka utvecklingspotentialen för konferensanläggningar i Stockholm skärgård. Studiens syfte är att skapa en djupare förståelse för hur konferensanläggningar i rurala miljöer upplever sin utvecklingspotential. För att öka förståelsen för konferensanläggningars utvecklingspotential kompletterades studien med offentliga aktörers upplevelser kring utveckling för mötesanläggningar i rurala miljöer. Studien har en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer har genomförts med sju respondenter från konferensanläggningar samt två nyckelpersoner inom offentliga sektorn. Teorierna som används i studien grundar sig i tre olika teoriområden vilka är: utveckling av professionella möten, rural verksamhetsutveckling samt utvecklingshinder för små företag. I empiriavsnittet presenteras konferensanläggningarna var för sig i en djupgående löpande text. Nyckelpersonerna inom den offentliga sektorn presentera en redovisning av vad projektet Stockholm Archipelago innebär, samt hur de båda offentliga aktörerna ser på utvecklingen av konferensanläggningar i rurala områden. Därefter presenteras analysavsnittet där teori och empiri har sammankopplats samt analysen av sambandet dem emellan. Slutligen presenteras resultatet som uppkommit i undersökningen i slutsatsen. De mest framträdande aspekterna var att anläggningarna själva inte ansåg att det finns några stora utvecklingshinder samtidigt som författarna kunnat identifiera brister som kan anses vara negativa för konferensanläggningars utveckling i Stockholms skärgård. De identifierade bristerna var exempelvis bristande transportmöjligheter året om, bristande kännedom om skärgården och att konferensanläggningarna är isolerade från andra kompletterande aktörer. Nyckelord: Rural utveckling, konferens, skärgård, professionella möten, hinder, infrastruktur

Den engagerade företagaren- en förutsättning för ett framgångsrikt platsvarumärke?

Med ett framgångsrikt platsvarumärke kan man förbättra en orts näringsliv. I denna avhandling diskuteras platsvarumärkesbyggande ur ett strukturellt- och samspels perspektiv. I studien tydliggörs vikten av intressenternas och framförallt företagarnas engagemang i platsvarumärkesbyggnadsprocessen. För tillfället finns det ett underskott i forskning kring företagarnas involvering och engagemang i platsvarumärkesbyggandet. Målet med denna avhandling är att beskriva, diskutera och analysera platsvarumärket ur ett företagarperspektiv och därmed ge klarhet i vilka element som ur en företagares synvinkel är kritiska för att skapa bättre förutsättningar för arbetet kring ett framgångsrikt platsvarumärke. I avhandlingen presenteras även modeller för hur platsvarumärket bör vara organiserat och strukturerat för att bättre engagera företagare i processen. Denna studie jämför orterna Åre och Pargas, varav Åre har ett framgångsrikt platsvarumärke medan Pargas o sin sida tampas med utmaningar av olika slag i sitt platsvarumärkesbyggande. Genom djupgående semistrukturerade intervjuer med lokala företagare på orterna tittade skribenten på hur företagarna upplevde arbetet kring platsvarumärkesbyggandet. Baserat på intervjuerna kunde skribenten dra slutsatser gällande vilka de kritiska faktorerna är gällande engagering av företagare i arbete kring byggandet av platsvarumärken. I denna avhandling har det blivit tydligt att företagarnas engagemang reflekteras i platsvarumärket, det finns en tydlig koppling mellan företagarnas inställning och förhållande till platsvarumärkesbyggandet och platsens varumärke. Företagarna är ofta en outnyttjad resurs i platsvarumärket och mera fokus bör läggas på att engagera dem i arbetet kring platsvarumärkesbyggandet.

Ingen vill ha turister som åker hit, förstör och eldar upp ön: En studie om turismens hållbara utveckling i Stockholms skärgård

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur turismens utveckling på en destination i Stockholms skärgård påverkar destinationens hållbarhet. För att undersöka detta har studien avgränsats till Sandhamn då det är en av de populäraste destinationerna i Stockholms skärgård. I studien har både kvantitativ- och kvalitativ metod i form av en triangulering tillämpats. Den kvantitativa delen består av statistik från olika aktörer för att påvisa turismens utveckling i skärgården. Den kvalitativa delen utgörs av intervjuer och en observation som använts för att undersöka vad utvecklingen beror på, samt vad den lett till. Statistiken påvisar en stagnering av besökare i skärgården medan respondenterna motsäger sig detta och istället menar att det kommer mer besökare, dock under en kortare period. Utvecklingen är således inte hållbar då mängden turister som kommer under denna korta period tär på öns infrastruktur och överskrider öns bärkraft. Under den långa lågsäsongen, när turisterna inte kommer, uppstår istället lönsamhetsproblem för destinationens aktörer. Avslutningsvis kan det konstateras att det bristande samarbetet är en bidragande orsak till den förkortade säsongen och skulle behöva förbättras för att fördela besökarna jämnare över året.

Åsikter om kundbetjäning Case: Pargas och Kimitoön

Detta är ett förberedande arbete för ett examensarbete och är gjort på uppdrag av Pargas stad och Kimitoön. Syftet med arbetet är att uppdragsgivarna vill lyfta fram vikten av bra kundbetjäning till de lokala företagarna och det har gjorts i form av en tävling. Detta arbetets uppgift var att ta fram en metod för att mäta vad befolkningen tycker om kundbetjäningen på respektive orter och att ta fram en metod där folk kunde rösta på det företag de anser att har bäst kundbetjäning inom ett avgränsat område. I detta arbete ingick en kvantitativ och en kvalitativ del. Den kvantitativa delen fungerade som mätningsmetod för uppdraget i form av en webbenkät. Eftersom det var Pargas stad och Kimitoön som skulle skicka ut enkäterna gjordes dem på både finska och svenska så att alla hade möjlighet att svara. Sammanlagt kom det in 1 172 svar på enkäterna. Den kvalitativa delen bestod av intervjuer av två företagare, en från Pargas och en från Dalsbruk.
Resultatet visade att kundbetjäningen på respektive ort anses vara bra. Majoriteten svarade även att de stävar efter att använda lokala tjänster oberoende av bostadsort, ålder eller kön.

En handbok till digital marknadsföring – E-turism i syfte att utveckla och styra turism

Kundinvolvering med hjälp av sociala medier och andra verktyg. För mindre verksamheter är kunden en mycket viktig samarbetspartner. Om man involverar kunderna i tjänsteutvecklingen kan man göra personifierade tjänster som lämpar olika specifika kundgrupper. För ett litet företag kan det vara svårt att samla in data från potentiella kundgrupper men som förslag kunde företagaren be besökarna att fylla i en enkät var de kan skriva in sina omdömen samt förslag på hur verksamheten kan vidareutvecklas, i detta fall elektroniskt. Enkäten kan publiceras på sociala medier eller skickas ut per e-post och förstås kan man även be dem fylla i en fysisk enkät i samband med besöken. När allt kommer omkring är verksamheten gjord för att få så många besökare som möjligt för att öka vinsten och varför inte då satsa på kunden och deras önskemål när de är källan till en vinstdriven verksamhet.

Turismens betydelse och påverkan i Stockholms Skärgård – En fallstudie om Utö och Ornö

Det finns mycket som pekar på att turismen i Stockholmsregionen kommer att öka i framtiden. Gästnätterna har de senaste åren ökat stadigt och i Svensk turisms Vision 2020 är målet att turismen ska öka och att Sverige ska bli en attraktiv besöksdestination. Runtom i världen finns det många exempel på exploaterade områden som i brist på hållbar turismutveckling tagit skada, både naturområden och lokala samhällen. För att en destination ska kunna vara attraktiv krävs noga planering och ett samarbete mellan aktörer och lokalbefolkning. Studien utgår från begreppet hållbar turism med huvudfokus på de sociala aspekterna. Undersökningen bygger på turismens påverkan och vilken betydelse den har för det lokala samhället i Stockholms skärgård.
Genom dessa intervjuer skapades en förståelse för hur viktig historian är för de båda öarna och att den ligger till grund för hur turismen har utvecklats. Både Utö och Ornö har som mål att öka antalet åretruntboende på öarna men en förutsättning är bostäder och sysselsättning. Utö är redan ett utvecklat besöksmål där många livnär sig på turismen. De börjar dock känna en allt större konkurrens från andra öar och skulle önska att den befintliga turistsäsongen förlängs. Ornö å andra sidan har aldrig varit en besöks-ö då näringar som gruvdrift, skogsbruk och jordbruk tidigare haft stor betydelse. Turismen skulle kunna skapa många nya arbetstillfällen och ge den frihet som många i skärgården eftersträvar. En långsiktig turismplanering och ett samarbete är viktigt att ta hänsyn till på både Utö och Ornö för att de ska kunna lyckas med en långsiktigt hållbar turism.

Ingen människa är en ö : skärgårdsföretagande – med nätverk i händerna

Den här kandidatuppsatsen handlar om företagande i Sankt Annas skärgård, och är skriven inom ämnet för landsbygdsutveckling. Syftet med studien har varit att undersöka vilka utmaningar företagarna möter i sitt företagande, vad som driver dem till att bedriva sina verksam-heter, samt vilken betydelse samverkan mellan företagare har för deras företagande. Mitt tillvägagångssätt under studien har varit att besöka Sankt Annas skärgård och genomföra intervjuer med tre företagare, samt med tre andra aktörer från en myndighet och två förening-ar. De begrepp som används i den här studien för att besvara frågeställningen är dels socialt kapital och dels begreppsparet gemeinschaft och gesellschaft. Företagarna som har intervjuats i den här studien har flera olika verksamheter. En av utmaningarna som de upplever är att företagandet är tidskrävande. Några nämner också att logistiken kan vara en utmaning, och att det är mycket arbete på egen hand. Drivkrafterna hos företagarna är varierande, men två av företagarna lyfter fram att mötena med kunderna är en mycket positiv aspekt, när de möter människor som är intresserade av deras verksamhet, platsen de verkar på och dess natur och historia. Den tredje lyfter fram friheten i att rå sig själv. Samverkan är särskilt viktig för de fastboende åretrunt-företagarna, som samverkar främst kring tunga transporter och maskinutrustning. De samarbetena har växt fram genom grannar, vänner och släkt som bor i en geografisk närhet till deras verksamheter. Samverkan verkar inte ha samma betydelse för turismföretagaren, som till skillnad från de andra företagarna är verksam efter säsong och ej fastboende i Sankt Annas skärgård.

 • Länk:

  https://stud.epsilon.slu.se/9300/

 • Referens:

  Rotsman, Martin (2016). Ingen människa är en ö : skärgårdsföretagande – med nätverk i händerna. Uppsala: SLU, Institutionen för stad och land. Kandidatuppsats

Utveckling av Applikation X : Projektarbete – Mobilapplikation med lojalitetsprogram som stöder företagande i Pargas

Examensarbetet baseras på projektarbete där projektet består av produktutveckling av en mobilapplikation med lojalitetsprogram. Applikationen fungerar som ett informationsflödesverktyg mellan organisationer och konsumenter och är uppbyggd enligt företagskonceptet Value Network. Value Network går ut på att applikationen skapar ett allt större värde för användarna ju större användarnätverket är. Projektets lönsamhet baseras på en kassaflödesanalys var det tas upp eventuella inkomster (enligt örsäljningsprognoser) och utgifter (inköp, fasta kostnader samt behovet av personal). För att utveckla projektet har det skapats ett samarbete mellan Novias Campus i Åbo och Campus i Raseborg samt samarbeten mellan olika utbildningsprogram.

Målet med detta examensarbete är att stöda företagare i Pargas stad samt påbörja uppbyggnaden av ett eget företag. Detta görs genom utveckling av en mobilapplikation i projektarbete med mig själv som projektledare.

En applikation som denna kräver mycket kunnig arbetskraft inom olika områden och beslutet om ett större samarbete har gjort detta projekt möjligt. Min roll som projektledare har utvecklats konstant och alla individer i projektet har kunnat utveckla sin egna specialiteter under projektets gång. Applikationen har planerats och kommer att fortsätta utvecklas konstant. Utvecklingsmöjligheterna är oändliga och nya komplexa idéer har både påbörjats och genomförts under projektets gång.

 • Länk:

  https://www.theseus.fi/handle/10024/101704

 • Referens:

  Elvström, Robin (2015) Utveckling av Applikation X : Projektarbete – Mobilapplikation med lojalitetsprogram som stöder företagande i Pargas. Examensarbete, Yrkeshögskolan Novia.

En webbapplikation för Pargas stad : Utveckling och implementering av ett användargränssnitt

Examensarbetet beskriver utvecklandet och implementeringen av designen till en webbapplikation till Pargas stad, med hjälp av Drupal 7, Drupalmoduler och med kodspråket CSS. Applikationens uppgift är att förbättra informationsflödet mellan lokala företag, ortsbor och turister. Applikationen förser användaren med information om företagens geografiska läge, uppehållstider samt kontaktuppgifter. Även nyheter, arbetsplatsannonser, aktiviterer och tidtabeller för bussar, färjor samt tåg finns i applikationen. Applikationens uppgift är att få ortsborna att handla hos de lokala företag och inte gå till de stora butikskedjorna.
Examensarbetet förklarar processen från designutkast till implementering till applikationen med hjälp av Drupal 7, Drupalmoduler och med kodspråket CSS. Examensarbetet förklarar också motiveringarna bakom de val jag gjort angående designen och navigeringen.

Slutprodukten av examensarbetet är designen och navigeringen till webbapplikationen för Pargas stad. Målet med designen och navigeringen var att göra en lätt använd webbapplikation, där användaren lätt kan lägga till material eller hitta information hen söker. Resultatet är en användarvänlig applikation som gör att man gärna fortsätter att använda applikationen.

 • Länk:

  https://www.theseus.fi/handle/10024/108714

 • Referens:

  Lönnberg, Robert (2016) En webbapplikation för Pargas stad : Utveckling och implementering av ett användargränssnitt. Examensarbete, Yrkeshögskolan Novia.

En webbapplikation för Pargas stad : Utveckling av funktionerna

Detta examensarbete beskriver utvecklingen av en mobil webbapplikation till Pargas stad. Applikationens uppgift är att förbättra kommunikationen inom Pargas genom att innehålla väsentlig information för Pargasbor, turister och lokala företag. För att applikationen skall innehålla det material som anses vara väsentligt skall den fungera som ett informationsflöde där invånarna finner exempelvis företags öppethållningstider samt deras geografiska läge, arbetsplatsannonser, aktiviteter, nyheter samt tidtabeller till bussar, tåg och färjor. Det skall vara möjligt att uppdatera detta informationsflöde och ändringarna skall ske i realtid. Allt detta skall leda till bättre samhörighet mellan företag och invånare inom Pargas stad.

Examensarbetet kommer att fokusera på applikationens uppbyggnad och funktionalitet. Vi valde att arbeta med innehållshanteringssystemet Drupal 7 och med dess moduler för att uppfylla de krav som applikationen skall ha för att fungera. Med hjälp av moduler kan vi skapa avancerade funktioner till applikationen på ett mindre komplicerat sätt.

Applikation X – Modellkalkyl för utvärdering av mobilapplikationens lönsamhet ur kundföretagets synvinkel

En grupp av yrkeshögskolans studerande bygger upp en mobilapplikation, som eftersträvar att förbättra företags synlighet inom lokala kunder och turister samt skapa nya långvariga kunder till företag i Pargas och i Åbolandskärgård. I applikation finns information om lokala företag och medlemsföretag kan till exempel skapa olika kampanjer med erbjudande till applikationens användare.
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka ifall det lönar sig för ett lokal företag att vara med i applikationen. Avsikten är också att göra en modellkalkyl, som projektgruppen kan dra nytta av i applikationens marknadsföring till lokala kundföretag. Med hjälp av modellkalkylen kan projektgrupp tillsammans med kundföretag utvärdera hur medlemskapet i applikationen påverkar till företagets resultat.
I arbetets teoridel berättar jag mera om applikationen, medlemskapet i den och om tjänster inom applikationen. Jag tar dessutom upp väsentliga teorier om produktkalkyler och nollpunktanalys med tanke på arbetets teoridel. I arbetets empiriska del kalkylerar jag tre olika exempel kalkyler och scenarier. Med kalkyler utvärderar jag till exempel hur täckningsbidraget, antal kunder och rabatter påverkar till företagets resultat och ifall det lönar sig att vara medlem i applikationen.

En innehållsanalytisk undersökning av hemsidan TripAdvisor och dess skribenters omdömen om logiverksamheter i Stockholms skärgård

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur logiverksamheter i Stockholms skärgård har recenserats på hemsidan TripAdvisor samt hur resesidans recensionsverktyg är utformat. Den metod som tillämpades var en innehållsanalys av 152 omdömen vid TripAdvisor. Vidare genomfördes observationer av hemsidan samt av dess poängsystem TripCollective.

Fyra artiklar valdes som teoretisk utgångspunkt för denna uppsats. De två första artiklarna diskuterar hur konsumenter väljer att agera utifrån recensioner online. Vidare diskuteras i de två senare artiklarna vilka komponenter som är mest förekommande i omdömen om hotell.

Undersökningen resulterade i ett empiriskt material som påvisar att TripAdvisors recensionsverktyg är utformat utifrån ett antal riktlinjer och förslag att följa. Om riktlinjer inte följs av hemsidans skribenter är det inte möjligt att publicera ett omdöme. De områden som var mest förekommande i omdömen om hotell och vandrarhem i Stockholms skärgård var följande: Restaurang (18 %), Logi (16 %), Värdskap (15 %) samt Miljö (14 %). Framtida konsumenter kan påverkas av skribenters förmedlade omdömen genom hemsidans poängsystem och dess recensionsverktyg TripCollective.

Underlag för Kimitoöns kommuns turismprogram – Ett förarbete för en turismstrategi

Det behövs strategier för att kunna utveckla turismnäringen till en stabil och lönsam näring. Strategierna lyfter fram styrkorna och möjligheterna för ett område och stöder växt, konkurrenskraft och lönsamhet. Med hjälp av en strategi kan man se något som andra inte ännu uppfattar och på så sätt uppnå en gynnsam position på marknaden.

Syftet med mitt examensarbete var att utveckla ett underlag för en turismstrategi i Kimitoöns kommun. I den teoretiska delen av examensarbetet behandlas ytterligare strategiarbetet och dess olika skeden. För utvecklingen av underlaget använde jag Hannu Tervonens modell för strategiutvecklade. Kimitoöns kommun har fungerat som uppdragsgivare för examensarbetet. I arbetet har jag använt mig av begreppet turismprogram istället för turismstrategi eftersom uppdragsgivaren så önskat.

Underlaget som jag utvecklat finns som bilaga i examenarbetet. Innehållet i underlaget är till stor del uppbyggt på den teori som behandlas i detta arbete. Dessutom innehåller underlaget förslag och idéer eftersom detta var uppdragsgivarens önskemål.

Turun saariston matkailun vetovoimatekijät

Tämä opinnäytetyö käsittelee Turun saariston matkailun vetovoimatekijöitä. Tavoitteena on tutkia ja selvittää millaisia mielikuvia suomalaisilla on Turun saaristosta matkakohteena ja mitkä tekijät he kokevat alueen vetovoimatekijöiksi. Lisäksi työssä esitellään ja käydään läpi muutamia saariston matkailukohteita. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Visit
Turku.

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään saaristomatkailua Suomessa ja maailmalla sekä sen edellytyksiä. Lisäksi teoriaosuudessa käydään läpi matkailuun vaikuttavia työntö- ja vetovoimatekijöitä ja käsitellään erityisesti saaristoalueille tyypillisiä vetovoimatekijöitä.

Teoriaosuuden lopussa käsitellään Turun saaristoa matkakohteena ja esitellään kaksi alueen vetovoimaista kohdetta: Saariston rengastietä ja Saaristomeren kansallispuistoa.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista menetelmää ja aineistonkeruumenetelmänä oli kyselylomake. Sähköinen kyselylomake luotiin Webropol-ohjelmalla. Kyselyn link kiä jaettiin toimeksiantaja Visit Turun sosiaalisen median kanavilla Facebookissa ja Twitterissä. Kysely toteutettiin toukokuun 2017 alussa ja kyselyn linkki oli avoinna viikon. Viikon aikana vastauksia saatiin 81 kappaletta. Tuloksia analysoitiin Webropolin omaa analysointityökalua ja Exceliä apuna käyttäen.

Tuloksista selviää, että Turun saaristo kiinnostaa matkakohteena ja lähes kaikki vastanneista on aiemmin matkustanut tai haluaa tulevaisuudessa matkustaa saaristoon. Saariston tärkeimmiksi vetovoimatekijöiksi nousevat luonto, merellisyys ja rauhallisuus. Lisäksi erilaiset aktiviteetit kiinnostavat ihmisiä, mutta tällä hetkellä alueen aktiviteettimahdollisuuksia ei koeta kovinkaan monipuolisiksi.

Aktiviteettipalveluiden lisäksi alueella on paljon kehitettävää myös muiden matkailupalveluiden osalta. Saariston ravintola- ja majoituspalveluita tulisi kehittää, jotta ne palvelisivat matkailijoita entistä paremmin. Saaristoon kaivattaisiin lisää yrittäjiä ja palveluita, jotta alueen matkailua voidaan kehittää entisestään.

Drawing up a Development Plan for Archipelago Travelling

The purpose of this functional study is to produce a development plan for archipelago travel for Espoon Matkailu Oy (Visit Espoo). The objective of the study is to benchmark leisure time service concepts related to travelling in the Turku archipelago from the perspective of individual travel. More specifically, the study aims to highlight products related to Turku archipelago travel displayed by different marketing communications media.

The Turku archipelago, located in the south-west of Finland, is one of the world’s largest archipelagos in terms of the number of islands. The unique destination is easy to reach and offers great possibilities for people of all ages for various activities and relaxation in the midst of nature.

The Espoo archipelago is in need of reform to expand its number of travellers. The results of the study will be used to develop the services of the Espoo archipelago travelling area. The study aims to provide ideas for increasing the number of travelling business entrepreneurs in the Espoo archipelago in order to invite more travellers to choose the Espoo archipelago over the Turku archipelago in the future.

The study’s theoretical framework is built around the theory of travelling. Thereafter the current state of Visit Espoo is introduced. Benchmarking, SWOT analysis and conceptualisation are used as the bases for innovation and processed in terms of theory and practice. Conclusions and discussion are located at the end of the thesis. An evaluation of the study’s findings by the commissioner, Visit Espoo, is included.

The study established a development idea of a service entity designed for recreational use for Chinese travellers in the Espoo archipelago. This service entity offers service packages which can be fully customised according to customer needs and interests. All the results provide material for Visit Espoo and the Espoo archipelago as a travelling area.

Developing tourism in the Pellinki archipelago

The topic of this thesis is the development of tourism in the Pellinki archipelago and networking among local businesses. The research question was to examine existing collaboration between businesses as well as development ideas among businesses in the Pellinki archipelago. The work was commissioned by the Porvoo Tourist Office.

In this thesis, I have included a description of the archipelago area and its history. My aim is to illustrate the attractiveness of the area with this description, and give an explanation of the archipelago culture.

The research method chosen for this thesis is qualitative research. I interviewed business owners individually in their home or at their place of work. The interviews were conducted January 2013. The people interviewed were local business owners in the tourism sector.

In my study, I found that the area is very attractive to tourists during the summer season. The business owners take a positive view of increased tourism in the area, as long as it is controlled and organized. Today, the business owners in the area lack an organized form of collaboration that would aid the development of organized tourism.

The area would attract even more tourists, if not for the lack of accommodation, among other things.

Key words: archipelago, ecotourism, networking

The Opportunities of Luxury Travel in Finland

The objective of this thesis was to examine what potential Finland possesses regarding luxury travel. Currently luxury travel is almost non-existent in Finland, accordingly, the factors supporting and contradicting luxury travel were distinguished in this study.

The theoretical framework of this thesis was based on literature and electronic sources on luxury. Asian travellers were selected as the target group of this study, thus the theoretical part described their travel habits in Finland. Moreover, the thesis also covered aspects of luxury travel in Finnish tourism. Eco-tourism was combined with luxury travel because eco-luxury travel was predicted to meet a future demand. Three unique destinations were chosen that could be developed as luxury destinations were selected. These included Saimaa, Turku archipelago and Lapland.

The approach of the survey was qualitative and it was conducted by means of theme interview. The interview requests were sent to approximately ten professionals, of which four replied. Two interviewees obtained the questions by e-mail due to the long geographical distance between interviewer and interviewee.

The results indicated that Finland has great opportunities in luxury travel, however, its potential has not been fully exploited yet. According to the interviews, the biggest question appeared to be the profitability of eco-luxury travel in Finnish tourism. The results highlighted the fact that Asians represent a potential target group for luxury travel in Finland, especially in wellness tourism. Based on the results, it can be concluded that Finland has excellent prerequisites to develop luxury destinations. However, not enough willing actors exist in this field and moreover, it is not regarded as a profitable business.

A change in attitude is demanded to enter the realms of luxury travel, in other words passion, desire and vision are required in this field. In Finland this is not financially beneficial yet, thus you should not enter the business in hopes of making considerable profit. In the future Finland should upgrade its products and services to an international level in order to avoid stagnation in product quality.

Levande Skärgård : En samarbetsmodell för turismföretagare i Pargas skärgård 2015

Detta examensarbete behandlar turismföretag inom Pargas skärgård. I arbetet kommer jag att behandla två olika teoridelar, den första handlar om företagsverksamhet och den andra om samarbete och arbetsmetoder.

Målsättningen är att skapa en nulägesbild över samarbetet och utifrån det skapa en modell för samarbete som kan användas av Pargas stads turismföretagare, samt klargöra nyttan av den modellen och dess användning. Syftet med arbetet är att stöda den levande skärgården nu och i framtiden. Detta görs genom att skapa en samarbetsmodell som leder till ökning av kundantal och underlättar företagsverksamheten.

Examensarbetet utfördes hösten 2015. Teoridelarna baserar sig på skriven litteratur. Resultaten för slutsatserna är samlade med hjälp av intervjuer.

Hur är det att som ungdom leva i Åbolands skärgård?

Syftet med detta examensarbete är att utreda livsvillkor för en åttondeklassare i Åbolands skärgård och se hur de skiljer sig från andra ungdomars livsvillkor. I examensarbetet tas upp vilka resurser och utmaningar en ungdom kan möta utgående från de fyra delområdena familj, utbildning, fritid och hälsa. Dessa delområden har valts med stöd av modellen som Institutet för hälsa och välfärd har utvecklat ur enkäten Hälsa i skolan 2017.

Målet med examensarbetet är att skapa en teoretisk grund som i framtiden ska kunna användas som stöd för en databas. Databasen skulle innehålla information om svenskspråkiga barn, unga och familjer i Åbolands skärgård, med fokus på hälsa och välfärd. Metoden som har använts är litteraturöversikt och resultatet är en diskussion om vad som framkommit i fråga om skillnader mellan livet i Åbolands skärgård och nationellt.

En ungdom är på väg att frigöra sig från sin familj men är fortfarande beroende av sina föräldrar och deras stöd. Fritiden och vännerna och ett eget liv blir en allt viktigare del och vännernas inflytande på ungdomens liv blir allt större medan familjens inflytande minskar. Grundskolan är en stor del av ungdomens vardag och grundskolan i Åbolands skärgård kännetecknas av små skolor och småstadsgemenskap. Resultaten visar att ungdomar i Åbolands skärgård har en bättre psykisk hälsa än i genomsnittet, men att rusmedelbruket är ett mer utbrett än bland det nationella genomsnittet.

 • Länk:

  http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805239651

 • Referens:

  Söderström, A. Johansson, C. Holmström, E. Enlund, J. Högström, S. Johansson, K. (2018) Hur är det att som ungdom leva i Åbolands skärgård? Examensarbete, Yrkeshögskolan Novia

Vägen till en förlängd säsong : En studie om samarbete i Stockholms skärgård

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag inom besöksnäringen i Stockholms skärgård samarbetar och om samarbete kan leda till längre säsonger. Samt huruvida de statligt finansierade utvecklingsprojekten i skärgården bidragit till längre säsonger enligt de undersökta företagen.

Metod: I denna studie har en kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer används för insamling av empiri. Sex företag på två skärgårdsöar har intervjuats och används som empiriskt huvudmaterial men även en intervju som gjorts med Värmdö kommun har fått ligga till grund för en del av det empiriska materialet.

Slutsatser: Det har under studien framkommit att samarbete mellan lokala aktörer är en viktig del i utvecklingen av destinationen. Samarbetet är inte bara en del i utvecklingen utan kan också vara en hjälp till att förlänga säsongerna. Utvecklingsprojekten har enligt företagarna som intervjuats ej gynnat dem. Det framgår att företagarna anser att det är de själva som måste jobba hårt om de ska se någon förändring.

Att marknadsföra en destination: En fallstudie på Strindbergs Hemsö

Den här studien behandlar begreppet destinationsmarknadsföring och syftar till att ge en ökad förståelse för begreppet. Studien är gjord med ett hermeneutiskt förhållningssätt och antar därmed en kvalitativ ansats. Destinationsmarknadsföring innebär att marknadsföra turistdestinationer för att attrahera turister. Denna speciella form av marknadsföring skiljer sig från traditionell marknadsföring främst för att samarbetet mellan turismföretagarna på platsen är så viktigt för att lyckas med marknadsföringen. Vi redogör för begreppet destinationsmarknadsföring och dess beståndsdelar. Eftersom turism handlar om service innebär det att destinationsmarknadsföring är en form av tjänstemarknadsföring, varför vi även behandlar denna teori. Vi tar även upp teorin om relationsmarknadsföring eftersom vi tror att återkommande turister och begreppet ”word-of-mouth” kan vara av betydelse i destinationsmarknadsföringen. En viktig del i undersökningen är att granska huruvida det går att marknadsföra en destination som en enda produkt. Forskare har olika förslag på hur detta ska kunna göras och vi ha kommit fram till att en kombination av de tre viktiga parametrarna emotionella aspekter, image och samarbete kan vara betydande för detta. Våra huvudsakliga slutsatser med denna studie är att det finns tre viktiga parametrar som är av stor vikt inom destinationsmarknadsföringen och att en kombination av dessa är en lösning på hur turistdestinationer kan marknadsföras som en enda produkt. Vi har även kommit fram till att skillnaden mellan destinationsmarknadsföring och traditionell marknadsföring är oerhört stor och att skillnaden framförallt ligger i svårigheten att marknadsföra en destination som en enda produkt. Slutligen har vi kommit fram till att vissa delar av relationsmarknadsföring, ”word-of-mouth” och återkommande turister är av stor vikt inom destinations- marknadsföringen.