Projektets arbeten

Ö- och skärgårdsturism under pandemin – Slutrapport

Sammanfattning
Projektet Ö- och skärgårdsturism under pandemin finansierades av Tillväxtverket inom ramen för en särskild satsning för att öka kunskapen om hur pandemin påverkade besöksnäringen. Öar och skärgårdar är viktiga destinationer för svenska och utländska turister. De används också flitigt i marknadsföring och bidrar till den internationella bilden av Sverige. De utgör också en särskild typ av kontext och behöver därför studeras skilt från annan lands- och glesbygd.
Studiens slutsatser visar att ö-samhällenas periferalitet förstärktes under pandemin då restriktionerna påverkade extra negativt. Men många exempel visar också att lokalsamhällena har mobiliserat egna krafter för att lösa de problem som föll mellan stolarna i myndigheternas han- tering och beslut. Ö-företagarna har också i stort varit uppfinningsrika, lösningsorienterade och har utvecklat många nya affärsmodeller för att klara pandemins utmaningar.
Främst under 2020 minskade omsättningen för samtliga företag i studien. Samtidigt bidrog den ökade digitaliseringen till att möjliggöra för fritidshusägare att bli deltidsboende på sina respektive öar. Det ökade antalet invånare under vinterhalvåret har också bidragit till en ökad omsättning för dagligvaruhandeln där den positiva trenden höll i sig även under 2021.
Öar som med mer komplex, oförutsägbar och säker persontrafik av personfärjor och färjor i linjetrafik fick ett minskat inflöde av turister, medan öar som som man kunde få access till på ett mer säkert och tillförlitligt sätt fick ett ökat inflöde av besökare. Nya målgrupper hittade ut till öarna, samtidigt som de utländska turisterna uteblev främst under 2020. Under 2021 var antalet närmast detsamma som före pandemin. De besökare som tog sig ut till öarna under 2020 uppskattade att företagen kunde hålla öppet trots att antalet besökare inte var så stor. Många nya besökare återkom flera gånger under en och samma säsong. Rapporten tar även upp olika lärdomar, utmaningar och möjligheter för ö- och skärgårdsturism för framtiden. Working paper 2021:1

Ö- och skärgårdsturism under pandemin: halvtidsrapport

Denna presentation innehåller en första halvtidsrapport om hur besöksnäringen har påverkats av pandemin på öar och skärgårdar i Sverige. Projektets målsättning. Projektet är finansierat av Tillväxtverket och pågår från februari 2021 till november 2021. Projektets syfte är att undersöka de utmaningar som företag och företagare inom besöksnäringen på öar och i skärgårdar har mött under pandemin. Identifiera möjligheter och lösningar för ett långsiktigt, hållbart företagande. Bidra med ny kunskap till både företagare och beslutsfattare samt stärka företagens möjligheter att fatta informerade beslut om sina affärsmodeller och utbud

Archipelago Accelerate affärsutvecklingsprogram

accelerate

Läs om affärsutvecklingsprogrammet

Challenge Inventory Åboland och Åland – Sammanfattning

Archipelago Business Development (ABD) är ett treårigt Central Baltic/EU-finansierat utvecklingsprojekt vars grundläggande målsättning är att främja affärsutveckling för små och medelstora företag i Åbolands, Ålands och Stockholms skärgård. För att skapa förutsättningar för affärsutveckling och tillväxt genom t.ex. nya affärsmodeller, gränsöverskridande kunskapsutbyte, ökad samverkan mellan företagare och ökad samverkan mellan företag och studerande, har ett brett utbud av stödinsatser och aktiviteter erbjudits under åren 2017–2019 till företagare och andra aktörer som är verksamma i skärgårdsregionerna. Arbetet med att ta fram lämpliga aktiviteter och stödfunktioner inleddes i december 2016 med en kartläggning över företag och branscher inom regionerna, med fokus framför allt på att inventera aktuella utmaningar i anknytning till skärgårdsföretagarnas verksamhet. Målet var att involvera minst 60 små eller medelstora företag i arbetet med denna Challenge Inventory; 30 företag i den åboländska och åländska skärgården och 30 företag i Stockholms skärgård. Inventeringen bygger på intervjuer som gjordes med denna grupp av företagare. Denna rapport ger en kort överblick av inventeringsprocessen i Åbolands och Ålands skärgård och de utmaningar som inventeringsarbetet resulterade i. En mer utförlig rapport över inventeringsarbetet och resultaten har använts som internt underlag inom projektet för att planera och designa aktiviteter utgående från de identifierade utmaningarna. I denna sammanfattande rapport är dock all företagsspecifik information anonymiserad. Motsvarande Challenge Inventory-process i Stockholms skärgård och de utmaningar som processen resulterade i redovisas i ett separat working paper

Challange inventory Stockholm Archipelago – Utmaningar och möjligheter för små och medelstora företag i Stockholms skärgård

Denna rapport har skrivits inom ramen för Archipelago Business Development och omfattar en inventering av skärgårdsföretagens faktiska och uttalade behov, utmaningar och möjligheter i Stockholms skärgård. Syftet är således att sammanställa resultatet från nämnda inventering och besvarar följande fråga: Vilka är skärgårdsföretagarnas utmaningar och möjligheter i Stockholms skärgård?
Rapporten visar att det finns två typer av utmaningar, nämligen kontextuella utmaningar som påverkar samtliga företag. Dessa utmaningar är kopplade till myndigheters beslut, brist på samordning av beslut och på enskilda kommunbaserade tolkningar och praktiker. Även skärgårdens geografiska beskaffenhet, med långa transporttider och höga transportkostnader drabbar samtliga företag och brist på personal är exempel på sådana utmaningar. En annan typ av utmaningar handlar om företagsspecifika eller branschbaserade utmaningar som i stort delas av de flesta företag inom respektive bransch.
Till sist finns även många möjligheter. Några möjligheter uppstår som lösningar på befintliga problem och som möjliggörs genom nya organisatoriska former, regelverks som är anpassad för skärgården som specifik region, förändrad lagstiftning och icke minst utveckling av nya tjänster och affärsmodeller i spåren av den digitala ekonomins utveckling.
Rapporten uppmanar också att skärgården blir erkänd som en egen och ny kategori i de befintliga nationella socio-geografiska klassificeringar av lands- och glesbygder. I den klassificering som i dag tillämpas i Sverige, nationellt, regionalt och lokalt, passar skärgården inte in. Vanligast är att man klassificerar in skärgården utifrån kategorin glesbygd. Glesbygdens problematik är inte alltid densamma som skärgårdens, speciellt inte i Stockholm skärgård med dess både perifera och nära avstånd till en storstadsregion. Dagens regionala klassificering av skärgården och hur den har tillämpats, har skapat och skapar stora problem för skärgårdens befolkning och företagare.

Archipelago Business Development: Final Evaluation Overview – Work Package 3 Deliverable 3.6.2.

The EU Interreg Central Baltic-financed project named Archipelago Business Development (ABD) started in the fall 2016 and ended in September 2019. The project aimed at knowledge sharing and creation, business model and partnership development across borders, as well as new start-up business formation and support in the archipelago regions of Southwest Finland, Åland Islands and Stockholm. The goal was to recruit 60 companies, develop 10 new business models among existing companies and support five new start-up companies. This report will summarize key activities that have been realized during the entire project period and evaluate the overall performance. The aim is to offer insights and lessons learned from the different activities in order to provide general future development suggestions for different stakeholders.

The project was led by Novia University of Applied Sciences (Novia UAS, Turku, Finland). The other project partners were Åbo Akademi University (ÅAU, Turku, Finland), Södertörns Högskola (SH, Stockholm, Sweden) and Drivhuset Norden (Drivhuset, Stockholm, Göteborg & Örebro, Sweden).  Each partner had the main responsibility for different work packages (WPs). This report is part of WP3, which was led by ÅAU. However, cross-border collaboration has been at the very core of all project activities and the insights presented here are based on extensive work done by all four partner organizations.

All project activities have been evaluated by the participating entrepreneurs. A midterm evaluation survey was conducted in the summer of 2018, and a final evaluation survey and some complementary interviews with archipelago entrepreneurs were conducted in May 2019. These constitute the basis for this report. In addition, evaluations and lessons learned from the project partner perspective are based on discussions held throughout the entire project period, particularly during the final stage of the project.

 

Partnerships, cooperation and coopetition in the archipelago – Archipelago Business Development/Work Package 3/Deliverable 3.5.2.

Archipelago Business Development (ABD) is a project financed by the Central Baltic Programme 2014-2020. The project, spanning over years 2016-2019, aims at supporting business development and creating new business models among small businesses and entrepreneurs in the archipelago regions of Southwest Finland, Åland Islands and Stockholm. Four key partner organizations, Novia University of Applied Sciences, Åbo Akademi University, Södertörn University and Drivhuset Sweden, have offered a wide array of activities for archipelago-based entrepreneurs to support business development throughout the project period. Focus has been primarily on supporting the development of new or altered business models, on identifying new business opportunities and on encouraging knowledge exchange and personal knowledge development and growth among the participating entrepreneurs.

At the beginning of the project, a so-called Challenge Inventory among 60 small businesses was conducted, aiming at identifying key challenges affecting further business development in the archipelago area. The results from the challenge inventory strengthened the presumption stated already in the project application, that many businesses in the archipelago area are very small and have low profitability, and therefore find it challenging to develop and expand their operations. A closer collaboration between entrepreneurs, between islands or destinations and between different industries could offer new opportunities for business development. Therefore, encouraging and supporting increased cooperation and coopetition between different actors on different levels has been at the very core of all activities offered by the ABD project over the project period. The focal point of these partnership program activities has been encouraging cross-border partnerships between actors in different industries, destinations, regions and countries. This report offers an overview of the ABD partnership program activities as well as a few examples of new partnerships that this has resulted in.

 

New Start-ups and Business Models – WP4 Business Development

Within the project Drivhuset has contributed to the development of new business models and start-ups through WP4 Business Development focusing on; “SME business development… raising awareness and creating possibilities to diversify and develop participating companies in three program categories:
1. Match-making seminars – at various locations
2. Archipelago Business Acceleration Program – “Archipelago
Accelerate”
3. Archipelago Mobile Business Clinics”

Möjligheternas skärgård – hållbarhet, samarbete, innovation. Sammanfattning av diskussioner under verkstäder under Archipelago Business Forum 2019

Dokumentet sammanfattar de diskussioner som fördes i fem olika ”verkstäder under Archipelago Business Forum 2019, den tredje April på Artipelag i Värmdö. De fem teman som diskuterades var: FOOD TRAIL – SAMARBETE KRING EN SMAKRESA I SKÄRGÅRDEN. Hur kan vi lyfta skärgården som gastronomisk region? SERVICE DESIGN – UTVECKLA HÅLLBARA TJÄNSTEKONCEPT. Hur kan vi samarbeta mer kring hållbara tjänstekoncept? Vad vill kunderna ha idag/imorgon? GEMENSAMMA MARKNADSFÖRINGSMODELLER. Hur kan vi innovativt utveckla samarbetet kring marknadsföring? START-UP VERKSAMHET I SKÄRGÅRDEN. Hur skapar vi goda förutsättningar för start-ups i skärgården? Hur ser framtidens start-ups ut i skärgården? NYA BOENDELÖSNINGAR I SKÄRGÅRDEN. Hur kan vi tillsammans skapa nya boendelösningar i skärgården? Vilka behov finns det? Hur ser boendet ut i skärgården i framtiden?

 

Summering från Archipelago Busness Forum 2018 workshops i Mariehamn

Under det första Archipelago Business Forum 2018 i Mariehamn genomfördes olika workshops kopplat till skärgårdsföretagarnas utmaning. Detta dokument summerar vad som kom upp på denna workshops.

Introduction special section. Life in the Archipelago – the Baltic Sea Region Archipelagos and Islands: Conditions and Challenges. 

This article make an introduction the special section into the scholarly journal Baltic Worlds from the Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) Södertörn University, Stockholm. The theme for the special section is Life in the Archipelago – the Baltic Sea Region Archipelagos and Islands: Conditions and Challenges.

The Archipelago Business Development project gave new insights

Project leader Annemari Andrésen of the EU Interreg Central Baltic-financed project Archipelago Business Development is interviewing Tiina Törnroos, a archipelago business owner of her involvement in the project and the insights it gave.

A Comparative Study of Entrepreneurial Responses and Local Development on Three Islands – Facing Business Challenges with the Stockholm Archipelago as a Context

By conducting a comparative qualitative and systematic study of the local (island) pre-conditions for creating sustainable socio-economic development through entrepreneurship, here defined as a process of identifying, evaluating, and exploiting entrepreneurial opportunities, this study aims to shed light on entrepreneurial responses to challenges and opportunities on three islands in the Stockholm Archipelago and how context influences these responses.

KEY WORDS: entrepreneurship, archipelago, business challenges, local development

3 Islands – 3 Entrepreneurs: Jack-of-all trades keep the Stockholm Archipelago alive.

For a few hectic weeks each summer, sparsely inhabited islands in the Stockholm Archipelago are transformed into coveted destinations for vacationers. For permanent residents who make their livelihood here, running a businesses in the seaside environment entails great challenges.

We have met three entrepreneurs on three different islands, with diverse conditions but a common vision — keeping the archipelago alive.

App speeds up anchoring on busy islands

For the students who got the chance to test their knowledge in a real-life scenario, their participation in Project Archipelago added value to their university experience. The promotion of entrepreneurship in a unique archipelago environment means thinking outside the box, note the two students Nathalie Westergren and Andrea Viberg, who are studying Media Technology and IT Management at Södertörn University. They use mobile and digital solutions to promote entrepreneurship. They talk animatedly about the assignment they completed within the framework of Archipelago Business Development project

Archipelago Business Development ett tematillfälle om arbetsvälbefinnande för skärgårdsföretagarna.

Måndag den 6 maj 2019 i Korpo arrangerade Archipelago Business Development ett tematillfälle om arbetsvälbefinnande för skärgårdsföretagarna. KivaQ ansvarade för eftermiddagens program. För detta tillfälle konstruerades en enkät till skärgårdsföretagarna. Enkäten hade sju frågor av vilka fem är identiska och kan jämföras med KivaQs referensmaterial bland anställda i Finland (n = 22383). På enkäten svarade 68 företagare. Exakt svarsprocent kan inte uppges pga att direkta länken skickades till 148 företagare, men där utöver lades länken ut på projektets Facebook-sida och åtminstone två företagarföreningar distribuerade länken till sina medlemmar. Uppskattningsvis var svarsprocenten ca 40.  Respondenterna delades i grupper enligt kön, ålder, geografiskt läge och hur länge man fungerat som företagare. Kön och geografiskt läge kommenteras ej i denna rapport, då skillnaderna vid dessa indelningar var små/försumbara. Kommentarerna på varje slide är KivaQs analys av resultatet med beaktandet av den diskussion, som fördes med deltagarna under tematillfället. Enkäten konstruerades specifikt som ett diskussionsunderlag, men då resultatet kan ha ett allmänt intresse, sammanställdes denna korta rapport. Tolkningarna bör uppfattas som indikatorer, inte absoluta sanningar.

Studerande i utvecklingsprojekt – kaos eller dynamisk skärgårdsutveckling där alla parter gagnas?

Att kombinera studerandes inlärningsprocess och kreativitet med olika företags utmaningar inom högskolans regionala utvecklingsprojekt kan låta som en veritabel win-win situation, där alla parter kan dra nytta av samarbetet. För att nå ett lyckat resultat är det enligt vår erfarenhet viktigt att projekten innehåller följande:
– basfunktioner för företagssamarbete i organisationen
– en klar process för företagssamarbete
– aktiv kommunikation, samt
– att den drivande parten känner till företagens och studerandes utmaningar och aktivt handleder dem mot det gemensamma målet
I följande text öppnas upp hur vi på yrkeshögskolan Novia inom projektet Archipelago Business Development har involverat studerande i utvecklingsarbete, vilka lärdomar vi fått och hur vi planerar att gå vidare. Målet med denna artikel är att högskolor som arbetar med motsvarande företagssamarbeten ska kunna dra nytta av våra insikter.

Nå nya kunder – Få mer synlighet genom externa plattformar

Guiden introducerar bl.a. några av de vanligaste och mest använda plattformarna för försäljning och uthyrning av tjänster, logi, utrymmen och upplevelser. Guiden är sammansatt inom ramen för projektet Archipelago Business Development. Centalt för plattformarna är bra bilder och upprätthållandet av informationen på sajterna. Vackra och visuellt tilltalande bilder ökar intresset för tjänsten eller produkten. Om du inte själv har möjlighet att ta tilltalande bilder så lönar det sig att anlita en yrkesfotograf. Det kan också ta tid att upprätthålla informationen på sajterna, här kan det också vara till nytta att anlita en yrkesmänniska. Syftet med guiden är att presentera relevanta plattformar som kan erbjuda möjligheter till nya affärsmöjligheter för projektets företag.