Projektets arbeten

Insatser i projektet 2016-2019

tidslinje archipelago business developoment

Läs mer om våra insatser här.

Här kommer projektets egna rapporter publiceras utifrån de kartläggningar och erfarenheter angående skärgårdsföretagande utmaningar och möjligheter som vi funnit i projektet

Dessa arbeten kommer publiceras under perioden april till oktober 2019.

Utmaningar och möjligheter för små och medelstora företag i Stockholms skärgård

Denna rapport har skrivits inom ramen för Archipelago Business Development och omfattar en inventering av skärgårdsföretagens faktiska och uttalade behov, utmaningar och möjligheter i Stockholms skärgård. Syftet är således att sammanställa resultatet från nämnda inventering och besvarar följande fråga: Vilka är skärgårdsföretagarnas utmaningar och möjligheter i Stockholms skärgård?
Rapporten visar att det finns två typer av utmaningar, nämligen kontextuella utmaningar som påverkar samtliga företag. Dessa utmaningar är kopplade till myndigheters beslut, brist på samordning av beslut och på enskilda kommunbaserade tolkningar och praktiker. Även skärgårdens geografiska beskaffenhet, med långa transporttider och höga transportkostnader drabbar samtliga företag och brist på personal är exempel på sådana utmaningar. En annan typ av utmaningar handlar om företagsspecifika eller branschbaserade utmaningar som i stort delas av de flesta företag inom respektive bransch.
Till sist finns även många möjligheter. Några möjligheter uppstår som lösningar på befintliga problem och som möjliggörs genom nya organisatoriska former, regelverks som är anpassad för skärgården som specifik region, förändrad lagstiftning och icke minst utveckling av nya tjänster och affärsmodeller i spåren av den digitala ekonomins utveckling.
Rapporten uppmanar också att skärgården blir erkänd som en egen och ny kategori i de befintliga nationella socio-geografiska klassificeringar av lands- och glesbygder. I den klassificering som i dag tillämpas i Sverige, nationellt, regionalt och lokalt, passar skärgården inte in. Vanligast är att man klassificerar in skärgården utifrån kategorin glesbygd. Glesbygdens problematik är inte alltid densamma som skärgårdens, speciellt inte i Stockholm skärgård med dess både perifera och nära avstånd till en storstadsregion. Dagens regionala klassificering av skärgården och hur den har tillämpats, har skapat och skapar stora problem för skärgårdens befolkning och företagare.

Archipelago Business Development ett tematillfälle om arbetsvälbefinnande för skärgårdsföretagarna.

Måndag den 6 maj 2019 i Korpo arrangerade Archipelago Business Development ett tematillfälle om arbetsvälbefinnande för skärgårdsföretagarna. KivaQ ansvarade för eftermiddagens program. För detta tillfälle konstruerades en enkät till skärgårdsföretagarna. Enkäten hade sju frågor av vilka fem är identiska och kan jämföras med KivaQs referensmaterial bland anställda i Finland (n = 22383). På enkäten svarade 68 företagare. Exakt svarsprocent kan inte uppges pga att direkta länken skickades till 148 företagare, men där utöver lades länken ut på projektets Facebook-sida och åtminstone två företagarföreningar distribuerade länken till sina medlemmar. Uppskattningsvis var svarsprocenten ca 40.  Respondenterna delades i grupper enligt kön, ålder, geografiskt läge och hur länge man fungerat som företagare. Kön och geografiskt läge kommenteras ej i denna rapport, då skillnaderna vid dessa indelningar var små/försumbara. Kommentarerna på varje slide är KivaQs analys av resultatet med beaktandet av den diskussion, som fördes med deltagarna under tematillfället. Enkäten konstruerades specifikt som ett diskussionsunderlag, men då resultatet kan ha ett allmänt intresse, sammanställdes denna korta rapport. Tolkningarna bör uppfattas som indikatorer, inte absoluta sanningar.

Nå nya kunder – Få mer synlighet genom externa plattformar

Guiden introducerar bl.a. några av de vanligaste och mest använda plattformarna för försäljning och uthyrning av tjänster, logi, utrymmen och upplevelser. Guiden är sammansatt inom ramen för projektet Archipelago Business Development. Centalt för plattformarna är bra bilder och upprätthållandet av informationen på sajterna. Vackra och visuellt tilltalande bilder ökar intresset för tjänsten eller produkten. Om du inte själv har möjlighet att ta tilltalande bilder så lönar det sig att anlita en yrkesfotograf. Det kan också ta tid att upprätthålla informationen på sajterna, här kan det också vara till nytta att anlita en yrkesmänniska. Syftet med guiden är att presentera relevanta plattformar som kan erbjuda möjligheter till nya affärsmöjligheter för projektets företag.