Projektets arbeten

Archipelago Accelerate affärsutvecklingsprogram

accelerate

Läs om affärsutvecklingsprogrammet

Challenge Inventory Åboland och Åland – Sammanfattning

Archipelago Business Development (ABD) är ett treårigt Central Baltic/EU-finansierat utvecklingsprojekt vars grundläggande målsättning är att främja affärsutveckling för små och medelstora företag i Åbolands, Ålands och Stockholms skärgård. För att skapa förutsättningar för affärsutveckling och tillväxt genom t.ex. nya affärsmodeller, gränsöverskridande kunskapsutbyte, ökad samverkan mellan företagare och ökad samverkan mellan företag och studerande, har ett brett utbud av stödinsatser och aktiviteter erbjudits under åren 2017–2019 till företagare och andra aktörer som är verksamma i skärgårdsregionerna. Arbetet med att ta fram lämpliga aktiviteter och stödfunktioner inleddes i december 2016 med en kartläggning över företag och branscher inom regionerna, med fokus framför allt på att inventera aktuella utmaningar i anknytning till skärgårdsföretagarnas verksamhet. Målet var att involvera minst 60 små eller medelstora företag i arbetet med denna Challenge Inventory; 30 företag i den åboländska och åländska skärgården och 30 företag i Stockholms skärgård. Inventeringen bygger på intervjuer som gjordes med denna grupp av företagare. Denna rapport ger en kort överblick av inventeringsprocessen i Åbolands och Ålands skärgård och de utmaningar som inventeringsarbetet resulterade i. En mer utförlig rapport över inventeringsarbetet och resultaten har använts som internt underlag inom projektet för att planera och designa aktiviteter utgående från de identifierade utmaningarna. I denna sammanfattande rapport är dock all företagsspecifik information anonymiserad. Motsvarande Challenge Inventory-process i Stockholms skärgård och de utmaningar som processen resulterade i redovisas i ett separat working paper

Möjligheternas skärgård – hållbarhet, samarbete, innovation. Sammanfattning av diskussioner under verkstäder under Archipelago Business Forum 2019

Dokumentet sammanfattar de diskussioner som fördes i fem olika ”verkstäder under Archipelago Business Forum 2019, den tredje April på Artipelag i Värmdö. De fem teman som diskuterades var: FOOD TRAIL – SAMARBETE KRING EN SMAKRESA I SKÄRGÅRDEN. Hur kan vi lyfta skärgården som gastronomisk region? SERVICE DESIGN – UTVECKLA HÅLLBARA TJÄNSTEKONCEPT. Hur kan vi samarbeta mer kring hållbara tjänstekoncept? Vad vill kunderna ha idag/imorgon? GEMENSAMMA MARKNADSFÖRINGSMODELLER. Hur kan vi innovativt utveckla samarbetet kring marknadsföring? START-UP VERKSAMHET I SKÄRGÅRDEN. Hur skapar vi goda förutsättningar för start-ups i skärgården? Hur ser framtidens start-ups ut i skärgården? NYA BOENDELÖSNINGAR I SKÄRGÅRDEN. Hur kan vi tillsammans skapa nya boendelösningar i skärgården? Vilka behov finns det? Hur ser boendet ut i skärgården i framtiden?

 

Utmaningar och möjligheter för små och medelstora företag i Stockholms skärgård

Denna rapport har skrivits inom ramen för Archipelago Business Development och omfattar en inventering av skärgårdsföretagens faktiska och uttalade behov, utmaningar och möjligheter i Stockholms skärgård. Syftet är således att sammanställa resultatet från nämnda inventering och besvarar följande fråga: Vilka är skärgårdsföretagarnas utmaningar och möjligheter i Stockholms skärgård?
Rapporten visar att det finns två typer av utmaningar, nämligen kontextuella utmaningar som påverkar samtliga företag. Dessa utmaningar är kopplade till myndigheters beslut, brist på samordning av beslut och på enskilda kommunbaserade tolkningar och praktiker. Även skärgårdens geografiska beskaffenhet, med långa transporttider och höga transportkostnader drabbar samtliga företag och brist på personal är exempel på sådana utmaningar. En annan typ av utmaningar handlar om företagsspecifika eller branschbaserade utmaningar som i stort delas av de flesta företag inom respektive bransch.
Till sist finns även många möjligheter. Några möjligheter uppstår som lösningar på befintliga problem och som möjliggörs genom nya organisatoriska former, regelverks som är anpassad för skärgården som specifik region, förändrad lagstiftning och icke minst utveckling av nya tjänster och affärsmodeller i spåren av den digitala ekonomins utveckling.
Rapporten uppmanar också att skärgården blir erkänd som en egen och ny kategori i de befintliga nationella socio-geografiska klassificeringar av lands- och glesbygder. I den klassificering som i dag tillämpas i Sverige, nationellt, regionalt och lokalt, passar skärgården inte in. Vanligast är att man klassificerar in skärgården utifrån kategorin glesbygd. Glesbygdens problematik är inte alltid densamma som skärgårdens, speciellt inte i Stockholm skärgård med dess både perifera och nära avstånd till en storstadsregion. Dagens regionala klassificering av skärgården och hur den har tillämpats, har skapat och skapar stora problem för skärgårdens befolkning och företagare.

Introduction special section. Life in the Archipelago – the Baltic Sea Region Archipelagos and Islands: Conditions and Challenges. 

This article make an introduction the special section into the scholarly journal Baltic Worlds from the Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) Södertörn University, Stockholm. The theme for the special section is Life in the Archipelago – the Baltic Sea Region Archipelagos and Islands: Conditions and Challenges.

The Archipelago Business Development project gave new insights

Project leader Annemari Andrésen of the EU Interreg Central Baltic-financed project Archipelago Business Development is interviewing Tiina Törnroos, a archipelago business owner of her involvement in the project and the insights it gave.

A Comparative Study of Entrepreneurial Responses and Local Development on Three Islands – Facing Business Challenges with the Stockholm Archipelago as a Context

By conducting a comparative qualitative and systematic study of the local (island) pre-conditions for creating sustainable socio-economic development through entrepreneurship, here defined as a process of identifying, evaluating, and exploiting entrepreneurial opportunities, this study aims to shed light on entrepreneurial responses to challenges and opportunities on three islands in the Stockholm Archipelago and how context influences these responses.

KEY WORDS: entrepreneurship, archipelago, business challenges, local development

3 Islands – 3 Entrepreneurs: Jack-of-all trades keep the Stockholm Archipelago alive.

For a few hectic weeks each summer, sparsely inhabited islands in the Stockholm Archipelago are transformed into coveted destinations for vacationers. For permanent residents who make their livelihood here, running a businesses in the seaside environment entails great challenges.

We have met three entrepreneurs on three different islands, with diverse conditions but a common vision — keeping the archipelago alive.

App speeds up anchoring on busy islands

For the students who got the chance to test their knowledge in a real-life scenario, their participation in Project Archipelago added value to their university experience. The promotion of entrepreneurship in a unique archipelago environment means thinking outside the box, note the two students Nathalie Westergren and Andrea Viberg, who are studying Media Technology and IT Management at Södertörn University. They use mobile and digital solutions to promote entrepreneurship. They talk animatedly about the assignment they completed within the framework of Archipelago Business Development project

Archipelago Business Development ett tematillfälle om arbetsvälbefinnande för skärgårdsföretagarna.

Måndag den 6 maj 2019 i Korpo arrangerade Archipelago Business Development ett tematillfälle om arbetsvälbefinnande för skärgårdsföretagarna. KivaQ ansvarade för eftermiddagens program. För detta tillfälle konstruerades en enkät till skärgårdsföretagarna. Enkäten hade sju frågor av vilka fem är identiska och kan jämföras med KivaQs referensmaterial bland anställda i Finland (n = 22383). På enkäten svarade 68 företagare. Exakt svarsprocent kan inte uppges pga att direkta länken skickades till 148 företagare, men där utöver lades länken ut på projektets Facebook-sida och åtminstone två företagarföreningar distribuerade länken till sina medlemmar. Uppskattningsvis var svarsprocenten ca 40.  Respondenterna delades i grupper enligt kön, ålder, geografiskt läge och hur länge man fungerat som företagare. Kön och geografiskt läge kommenteras ej i denna rapport, då skillnaderna vid dessa indelningar var små/försumbara. Kommentarerna på varje slide är KivaQs analys av resultatet med beaktandet av den diskussion, som fördes med deltagarna under tematillfället. Enkäten konstruerades specifikt som ett diskussionsunderlag, men då resultatet kan ha ett allmänt intresse, sammanställdes denna korta rapport. Tolkningarna bör uppfattas som indikatorer, inte absoluta sanningar.

Nå nya kunder – Få mer synlighet genom externa plattformar

Guiden introducerar bl.a. några av de vanligaste och mest använda plattformarna för försäljning och uthyrning av tjänster, logi, utrymmen och upplevelser. Guiden är sammansatt inom ramen för projektet Archipelago Business Development. Centalt för plattformarna är bra bilder och upprätthållandet av informationen på sajterna. Vackra och visuellt tilltalande bilder ökar intresset för tjänsten eller produkten. Om du inte själv har möjlighet att ta tilltalande bilder så lönar det sig att anlita en yrkesfotograf. Det kan också ta tid att upprätthålla informationen på sajterna, här kan det också vara till nytta att anlita en yrkesmänniska. Syftet med guiden är att presentera relevanta plattformar som kan erbjuda möjligheter till nya affärsmöjligheter för projektets företag.