Skärgårdsfakta – Grafiska kartor 2012

Stockholm ska bli världens bästa region att vistas, verka och växa i. Det uppnås genom att människor, företag, kommuner och regioner skapar attraktiva miljöer och formar sin framtid utifrån sina unika förutsättningar. Tillsammans med aktörer på lokal, regional och nationell nivå bidrar länsstyrelsen till att tydliggöra och utveckla de frågor som är centrala för lokal och regional attraktivitet. Länsstyrelsen vill skapa förutsättningar för människor och företag att bo och verka var de vill i länet och erbjudas god servicenivå inom rimliga avstånd.

I Stockholms skärgård finns omkring 30 000 öar, varav cirka 200 är bebodda. En fullvärdig service kan inte förväntas bli etablerad på alla öar som är bebodda och därför har Länsstyrelsen pekat ut ett antal öar/ögrupper som benämns skärgårdssamhällen. De utpekade samhällena är Yxlan/Blidö, Ljusterö, Svartsö/Ingmarsö, Möja, Sandhamn, Ornö och Utö. I Landstingets delregionala utvecklingsplan för skärgården pekas ett antal kärnöar ut med samma syfte som Länsstyrelsens skärgårdssamhällen. Landstinget bedömer att det finns skäl att utöka skärgårdssamhällena med öarna Arholma, Tjockö, Tynningö, Ramsö, Gällnö, Runmarö och Nämdö.

Skärgården har speciella förutsättningar, transporter i skärgården måste ske med färja eller båt. Generella kriterier och metoder för att mäta tillgång till service utgår från vägförbindelse, båtresor i skärgården är mer tidskrävande och innebär vanligen högre kostnader och således bör restiden och inte avståndet vara utslagsgivande. Förhållandena blir naturligtvis särskilt svåra under vintern.

Länsstyrelsen arbetar brett med att stödja, utveckla och bevara skärgården. Skärgårdsfakta är en del i en större helhet där områden som prioriteras kan vara till exempel turism, fiske, bostäder, bredbandutbyggnad, transporter, företagsutveckling, kulturarv, offentlig och privat service. Dessa kartor har till syfte att tydliggöra samt geografiskt visualisera en del av skärgårdens förutsättningar.

Senaste arbeten