Skärgårdspolitikens historik 1949–2018

Skärgårdspolitiken är den äldsta delen i Finlands systematiska regionalpolitik. Orsaken
till detta är att Finland hör till de länder som har mest holmar, öar och skär i
Europa. Dessutom är Finland världens största insjöland.
Denna årshistorik över Finlands skärgårdspolitik och skärgårdens utveckling
handlar både om skärgårdspolitiken och om utvecklingen av skärgårds-, vatten- och
kustområdena under efterkrigstiden.
Skärgårdspolitikens största prestation är skärgårdslagen som trädde i kraft 1981.
Den har för egen del bidragit till att skärgårdsområdena haft tillgång till skärgårdstillägg,
som ingår i kommunernas statsandelar, höjda företagsstöd i de regionpolitiska
stödområdesindelningarna, de bästa satsningarna på skärgårdstrafik i Europa,
utvecklingsanslag från EU och Finland, ett riksomfattande skärgårdsprogram och
ett principbeslut om utvecklingen av skärgården samt ett nätverk av nationalparker
och naturskyddsområden. Utmaningarna har emellertid inte tagit slut och arbetet
fortsätter.
Ökningen av statliga arbetsplatser förbättrade på sin tid sysselsättnings- och levnadsmöjligheterna i skärgården. Tyvärr har den senare utvecklingen sedan länge lett
till en minskning i antalet arbetsplatser i synnerhet inom lotsverksamheten, sjöbevakningen
och försvarsmakten. Statens och kommunernas tjänster på lokal nivå –
samt butikstjänsterna inom den privata sektorn – har utvecklats i en liknande riktning,
liksom på den övriga landsbygden. Den fast bosatta befolkningen har minskat
liksom på den övriga perifera landsbygden, men den deltidsbosatta befolkningen har
ökat kraftigt. Därför har det aldrig bott så många människor i skärgården som i dag,
visserligen under endast en del av året.
Om skärgårdssystemet inte hade förnyats under årens lopp skulle det inte längre
existera. I dag är skärgårdssystemet ett omfattande system för utnyttjande av skärgårdskaraktären,
insjökaraktären, havet och strandzonen.
Skärgårdspolitikens gamla kärna är dock intakt. Den handlar om att jämna ut de
nackdelar som den av havet och vattendragen sönderbrutna geografiska strukturen
förorsakar och att säkerställa en balanserad utveckling av skärgårds-, kust- och
insjöområdena. Skärgårdspolitiken har också för egen del kraftigt bidragit till bevarandet
och utvecklingen av den finlandssvenska kulturen i landet i enlighet med Finlands
internationella åtaganden.
Skärgården angår alla finländare. Genom deltidsboende, turism, båtliv, paddling,
rodd, dykning, fritidsfiske, friluftsliv, natur, vinteraktiviteter och kultur utöver skärgården
sin attraktionskraft på hela folket.
Genom utgivandet av denna 70-årshistorik, som är en uppdatering av 60-årshistoriken,
vill skärgårdsdelegationen uttrycka en djup tacksamhet till alla de människor
som under sju årtionden har verkat för skärgårdens och insjöområdenas bästa inom
skärgårdsdelegationen, statsförvaltningen, landskapen, kommunerna, på öarna samt
i organisationerna, företagen och kulturlivet samt medierna.
Skärgårdsdelegation vill rikta ett hjärtligt tack till styrgruppen för skärgårdshistoriken,
historikens medarbetare samt författare och intervjuade.

Senaste arbeten