Who will survive in Stockholm Archipelago? : A longitudinal analysis of firm-survival in a peripheral region

Abstract [en]

This longitudinal study investigates firm-survival in a peripheral region. The analysis relies on a unique longitudinal dataset, encompassing all firms in 17 Stockholm Archipelago islands during 2000-2019, collected through data triangulation methods. The study employs multivariate analysis accomplished by three-level logistic regression models of repeated observations (level-1) of the same distinct firms (level-2) situated in specific islands (level-3). The main novel results suggest that firms on islands with higher population density have an increased probability of exit – specifically, that there exists an overcrowding of local markets and a harsher selection process in these islands.

While time-distance to the mainland have been discussed as problematic, the effect on firm-survival is insignificant. However, local access to essential services and infrastructures significantly lowers the likelihood of firm-exit. Islands with increasing institutional thickness have increased community dynamics with more knowledge spillovers, community-level learning, and entrepreneurial ecosystems, leading to a higher likelihood of firm-survival. A higher ratio of summer visitors increases the probability of exit, suggesting that firms on islands with seasonal dependability may have difficulties surviving the off-season.

Abstract [sv]

Trots dess närhet till Sveriges största och snabbast växande marknad delar Stockholms skärgård många drag med andra regioner som befinner sig i periferin, det vill säga utkanten. Bland annat har skärgården svårigheter att dra nytta av den ekonomiska dynamik som är karakteristisk för centrala regioner. Trots den problematik som kan vara typisk för perifera områden (såsom brist på resurser och avfolkning), betonar forskare att beslutsfattare måste utgå ifrån den lokalspecifika och regionala kontexten. Små och medelstora företag i periferin förväntas inte enbart bidra med ökade intäkter till regionen, utan förväntas även tillmötesgå sysselsättningsefterfrågan. Frågan om vilka företag som överlever, och inte minst förklaringarna till företags överlevad, är därför särskilt viktig i dessa regioner. Trots att orsakerna till företags överlevnad länge diskuterats inom forskningen, råder det brist på studier som tar upp den kontext som avser periferi och faktorer som är betydelsefulla för en specifik kontext. Denna studie utgör ett bidrag till en sådan analys.

Studiens resultat visar att överlevnadsmöjligheterna är sämre för företag som befinner sig på öar med högre andel fastboendebefolkning. Detta indikerar att på större öar, med en relativt sett högre befolkningsnivå, är konkurrensen mer påtaglig. Vidare, trots att transportmöjligheter till fastlandet ofta anges som problem i diskussioner, slår studien fast att tidsavståndet till huvudorter på fastlandet inte är viktigt för företags överlevnadsmöjligheter. Däremot har företag sämre utsikter för överlevnad på öar med högre andel sommargäster i relation till vinterbesökare. Tillgången till fiber/bredband, livsmedelsbutiker som är öppna året runt, och förskolor bidrar betydligt till överlevnadsmöjligheterna. Vidare konstaterar studien att ett mer aktivt föreningsliv på en ö ökar möjligheterna för överlevnad.

För att komma fram till dessa samt andra resultat, har studien använt sig av en longitudinell ansats, som innebär att studieobjekten (företagen) följs över tid, liksom ett unikt empiriskt underlag. Detta material har samlats från flera olika typer källor, underlag och databaser som beskriver både öar och företag i Stockholms skärgård, där undersökningsperioden är mellan år 2000 och år 2019. Vidare tillämpar studien en i forskning om företags överlevnad tidigare mindre beprövad statistisk metod: i korthet undersöker studien företag och öarna där de finns, som om dessa vore enskilda ”individer”. Dessa ”individer” följs från sin födsel –från att de bildas – till dess att de dör, det vill säga läggs ned. Under tiden ”individerna” följs, så undersöks även vilken betydelse de yttre betingelserna på öarna liksom faktorer i företagens omgivning har för deras överlevnadsförmåga. Specifikt studeras 1 341 företag på 17 av Stockholms skärgårdens öar (kärnöar).

Keywords: firm-survival, Stockholm Archipelago, peripherality, multilevel modeling, three-level lo-gistic regression.

Senaste arbeten