Turun saariston matkailun vetovoimatekijät

Tämä opinnäytetyö käsittelee Turun saariston matkailun vetovoimatekijöitä. Tavoitteena on tutkia ja selvittää millaisia mielikuvia suomalaisilla on Turun saaristosta matkakohteena ja mitkä tekijät he kokevat alueen vetovoimatekijöiksi. Lisäksi työssä esitellään ja käydään läpi muutamia saariston matkailukohteita. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Visit
Turku.

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään saaristomatkailua Suomessa ja maailmalla sekä sen edellytyksiä. Lisäksi teoriaosuudessa käydään läpi matkailuun vaikuttavia työntö- ja vetovoimatekijöitä ja käsitellään erityisesti saaristoalueille tyypillisiä vetovoimatekijöitä.

Teoriaosuuden lopussa käsitellään Turun saaristoa matkakohteena ja esitellään kaksi alueen vetovoimaista kohdetta: Saariston rengastietä ja Saaristomeren kansallispuistoa.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista menetelmää ja aineistonkeruumenetelmänä oli kyselylomake. Sähköinen kyselylomake luotiin Webropol-ohjelmalla. Kyselyn link kiä jaettiin toimeksiantaja Visit Turun sosiaalisen median kanavilla Facebookissa ja Twitterissä. Kysely toteutettiin toukokuun 2017 alussa ja kyselyn linkki oli avoinna viikon. Viikon aikana vastauksia saatiin 81 kappaletta. Tuloksia analysoitiin Webropolin omaa analysointityökalua ja Exceliä apuna käyttäen.

Tuloksista selviää, että Turun saaristo kiinnostaa matkakohteena ja lähes kaikki vastanneista on aiemmin matkustanut tai haluaa tulevaisuudessa matkustaa saaristoon. Saariston tärkeimmiksi vetovoimatekijöiksi nousevat luonto, merellisyys ja rauhallisuus. Lisäksi erilaiset aktiviteetit kiinnostavat ihmisiä, mutta tällä hetkellä alueen aktiviteettimahdollisuuksia ei koeta kovinkaan monipuolisiksi.

Aktiviteettipalveluiden lisäksi alueella on paljon kehitettävää myös muiden matkailupalveluiden osalta. Saariston ravintola- ja majoituspalveluita tulisi kehittää, jotta ne palvelisivat matkailijoita entistä paremmin. Saaristoon kaivattaisiin lisää yrittäjiä ja palveluita, jotta alueen matkailua voidaan kehittää entisestään.

Senaste arbeten