Turismens betydelse och påverkan i Stockholms Skärgård – En fallstudie om Utö och Ornö

Det finns mycket som pekar på att turismen i Stockholmsregionen kommer att öka i framtiden. Gästnätterna har de senaste åren ökat stadigt och i Svensk turisms Vision 2020 är målet att turismen ska öka och att Sverige ska bli en attraktiv besöksdestination. Runtom i världen finns det många exempel på exploaterade områden som i brist på hållbar turismutveckling tagit skada, både naturområden och lokala samhällen. För att en destination ska kunna vara attraktiv krävs noga planering och ett samarbete mellan aktörer och lokalbefolkning. Studien utgår från begreppet hållbar turism med huvudfokus på de sociala aspekterna. Undersökningen bygger på turismens påverkan och vilken betydelse den har för det lokala samhället i Stockholms skärgård.
Genom dessa intervjuer skapades en förståelse för hur viktig historian är för de båda öarna och att den ligger till grund för hur turismen har utvecklats. Både Utö och Ornö har som mål att öka antalet åretruntboende på öarna men en förutsättning är bostäder och sysselsättning. Utö är redan ett utvecklat besöksmål där många livnär sig på turismen. De börjar dock känna en allt större konkurrens från andra öar och skulle önska att den befintliga turistsäsongen förlängs. Ornö å andra sidan har aldrig varit en besöks-ö då näringar som gruvdrift, skogsbruk och jordbruk tidigare haft stor betydelse. Turismen skulle kunna skapa många nya arbetstillfällen och ge den frihet som många i skärgården eftersträvar. En långsiktig turismplanering och ett samarbete är viktigt att ta hänsyn till på både Utö och Ornö för att de ska kunna lyckas med en långsiktigt hållbar turism.

Senaste arbeten