From linear to circular water management: A case study of Sandön/Sandhamn

Even though water is essential for all living beings, the way humans manage water is traditionally linear; extract, use and dispose. By doing so, many cities have partly disconnected themselves from the environment by existing beyond the local hydrologic system. A circular water system, which reuse water within the technical water system, has the potential to improve the status of the environment and reduce pressure on existing water resources. As such it is an approach that receives increasing attention. This study aims to investigate how a circular water management approach can reduce fresh waterconsumption and decrease the human pressure on water resources through a case study of the island Sandön/Sandhamn in the Stockholm archipelago. A literature overview which identifies circular water management strategies have been performed along with a situation analysis of Sandön. To identify and assess different options of reuse the framework of strategic environmental assessment have been used. In the case of Sandön, which have a high water-demand peak during summer, decentralised solutions for one of the largest water consumers is recommended. Reclaiming water from the wastewater treatment plant to, among other, flush toilets would also be favourable. Private homeowners could also beneficially implement reuse by flushing toilets with water used to wash hands or from showers. The study shows that circular water management provides an opportunity to reduce pressure on water resources and use them in a more efficient manner. The most crucial criteria for circular water measures success is public acceptance. It is also important to thoroughly map local conditions to identify the best suitable reuse measures as each location is unique.

Abstract [sv]

Vatten är en livsnödvändig resurs, ändå förvaltas vattenresurser ofta på ett linjärt sätt vilket har medfört att städer delvis kunnat koppla ifrån det lokala hydrologiska systemet. Detta leder till att vattenresurser överutnyttjas. Ett cirkulärt vattensystem, vilket återanvänder vatten inom det tekniska systemet, kan potentiellt förbättra miljöförhållanden och minska belastningen på naturliga vattenresurser. På grund av detta ökar uppmärksamheten för cirkulära vattentekniker. Den här studien syftar till att undersöka hur cirkulärt vattenförvaltning kan minska dricksvattenanvändningen och det mänskliga trycket på vattenresurser genom en fallstudie av ön Sandön/Sandhamn i Stockholms skärgård. En litteraturöversikt som identifierar cirkulära vattenhanteringsstrategier har utförts tillsammans med en situationsanalys av Sandön. För att identifiera och utvärdera olika alternativ för vattenåteranvändning har ramverket för strategisk miljöbedömning använts. När det gäller Sandön, som har en hög efterfrågan på vatten under sommaren, rekommenderas decentraliserade lösningar för en av de största vattenkonsumenterna. Återvinning av vatten från avloppsreningsverket för att bland annat spola toaletter skulle också vara gynnsamt. Enskilda fastighetsägare kan också på ett fördelaktigt sätt återanvända vatten genom att spola toaletter med vatten som används för att tvätta händerna eller duschar. Studien visar att cirkulär vattenförvaltning innebär möjligheter att minska trycket på vattenresurser samt att använda dem på ett mer effektivt sätt. Det mest avgörande kriteriet för en framgångsrik cirkulär vattenförvaltning är acceptans från allmänheten, och i synnerhet de som använder lösningarna. Det är även viktigt att noggrant kartlägga lokala förhållanden för att identifierade bäst lämpade återanvändningsåtgärderna. Detta eftersom varje plats är unik.

Senaste arbeten