Permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse

Utredningen granskar levnadsvillkoren på permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse och de förändringar som skett i dem under de senaste tjugo åren. Utredningens syfte är också att kartlägga öarnas framtidsutsikter samt att uppdatera den tidigare statistiken över öar. Uppgifterna som ligger till grund för utredningen samlades in genom det GIS-baserade uppföljningssystemet för samhällsstrukturen och en enkät som sändes ut till kommunerna. Utredningen gäller inte landskapet Åland.

I Finland finns det i dag 549 permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse med 8 706 bofasta invånare. Även om den fast bosatta befolkningen i skärgården har minskat under de senast tjugo åren har det aldrig bott så många människor i skärgården som det gör i dag. Fritidsboendet har ökat i popularitet och man tillbringar allt mer tid på sitt fritidshus. På de permanent bebodda öarna utan fast vägförbindelse finns ca 15 000 fritidsbostäder som regelbundet används av ca 60 000 personer.

Öarna är vanligen stora (309 öar på över 50 hektar), vilket innebär att det i princip finns gott om landområden för företags- verksamhet, boende, stugboende, rekreation och naturvård. Över hälften av öarna har nätström. Bredband och någon form avvägnät finns på ungefär en tredjedel av öarna. Servicen i skärgårdsområden som saknar fast vägförbindelse är koncentrerad till destörre öarna. Det finns 14 butiker på de öar som ingår i utredningen. Om man granskar butikernas läge, bor ungefär 40 procent av skärgårdens invånare på sådana öar där det finns en butik. Det finns 12 skolor i skärgården utan fast vägförbindelse, och i dessa går 334 elever. Många öars serviceutbud, och framför allt fritidsverksamhet, blommar dock upp under sommarmånaderna, då det ordnas många olika slags kulturevenemang i skärgården.

Det har skett en tydlig förändring i skärgårdens arbetsplatsstruktur under de senaste tjugo åren. Ännu i början av 1990-talet fanns över hälften av skärgårdens näringsfång inom primärproduktionen. I dag har de sjunkit till under en fjärdedel. I motsvarande grad har servicenäringarnas andel av skärgårdens arbetsplatser vuxit till över hälften. Skärgården erbjuder arbete till 36 procent av folk i arbetsför ålder, med andra ord är det vardagsmat för många skärgårdsbor att pendla till jobbet. Det är också sannolikt att många åtminstone delvis arbetar på distans, även om de uppgifterna inte syns i officiella arbetsplatsuppgifter.

Kommunernas egen bedömning av öarnas framtidsutsikter är positiv. De beräknar att befolkningsmängden kommer att sjunka med ungefär 2 procent under tio års tid. Under de senaste tio åren har invånarantalet i skärgården dock sjunkit med ungefär 8 procent, och därför är det är sannolikt att antalet fast bosatta skärgårdsbor sjunker mer än kommunerna uppskattat. Det är docksvårt att förutspå hur antalet skärgårdsbor kommer att gestalta sig i framtiden, och det finns sist och slutligen ingen absolut modellför att trygga öarnas livskraft, eftersom den enkla, naturnära livsstilen kan intressera en del människor, även om levnadsförhål- landena enligt de flesta andras åsikt skulle vara bristfälliga.

Senaste arbeten