Underlag för Kimitoöns kommuns turismprogram – Ett förarbete för en turismstrategi

Det behövs strategier för att kunna utveckla turismnäringen till en stabil och lönsam näring. Strategierna lyfter fram styrkorna och möjligheterna för ett område och stöder växt, konkurrenskraft och lönsamhet. Med hjälp av en strategi kan man se något som andra inte ännu uppfattar och på så sätt uppnå en gynnsam position på marknaden.

Syftet med mitt examensarbete var att utveckla ett underlag för en turismstrategi i Kimitoöns kommun. I den teoretiska delen av examensarbetet behandlas ytterligare strategiarbetet och dess olika skeden. För utvecklingen av underlaget använde jag Hannu Tervonens modell för strategiutvecklade. Kimitoöns kommun har fungerat som uppdragsgivare för examensarbetet. I arbetet har jag använt mig av begreppet turismprogram istället för turismstrategi eftersom uppdragsgivaren så önskat.

Underlaget som jag utvecklat finns som bilaga i examenarbetet. Innehållet i underlaget är till stor del uppbyggt på den teori som behandlas i detta arbete. Dessutom innehåller underlaget förslag och idéer eftersom detta var uppdragsgivarens önskemål.

Senaste arbeten