If you can’t beat them – Join them! : En avhandling om coopetition inom turismbranschen i Åbolands skärgård

Turismbranschen är en stadigt växande bransch och turismen spelar en stor roll för resedestinationernas ekonomi. Detta gäller även i Finland. Studier har visat att destinationsutvecklingen i ett område gynnas av att företag inom en destination samarbetar med varandra, detta även om det innebär ett samarbete med en konkurrent, vilket i avhandlingen kallas för coopetition. Coopetition är ett begrepp som kommer från engelskans ord för att samarbeta (eng. cooperate) och att konkurrera (eng. compete). Coopetition kan ses som en av de viktigaste grundpelarna inom destinationsmarknadsföring och gynnar både de inblandade företagen och organisationerna samt destinationen ifråga.
Syftet med pro gradu-avhandlingen är att undersöka hur coopetition tar sig uttryck i destinationsfrämjande arbete inom turismbranschen i Åbolands skärgård samt att undersöka hur destinationen skulle kunna dra nytta av coopetition i framtiden. Undersökningsmetoden som använts är semistrukturerade intervjuer. Som informanter fungerade fyra personer som arbetar inom turismbranschen i destinationen ifråga. Två av informanterna representerar småföretagarna i området, medan två representerar större organisationer.
Intervjuerna ägde rum mellan november 2017 och april 2018 och intervjuguiden byggdes upp utifrån den teoretiska referensramen och avhandlingens forskningsfrågor.
Resultatet av undersökningen visar att coopetition inte är lika vanligt inom turismbranschen i Åbolands skärgård som teorin fick det att låta, men det existerar i viss mån. Där coopetition förekommer i destinationen uppfattas fenomenet ändå av informanterna som något positiv. För Åbolands skärgårds turistbransch innebär coopetition starkare framtidsutsikter och ett slags skyddsnät för aktörer i området. Utifrån resultatet av undersökningen kan ändå konstateras att det finns ett starkt behov av ett bättre koordinerat samarbete i framtiden. Det saknas en drivande kraft som skulle kunna fungera som en stödpelare för destinationsutvecklingen i området.

Nyckelord: Samarbete, coopetition, destinationsmarknadsföring, destinationsfrämjande, värdenätverk, destination management organization

Senaste arbeten