Den engagerade företagaren- en förutsättning för ett framgångsrikt platsvarumärke?

Med ett framgångsrikt platsvarumärke kan man förbättra en orts näringsliv. I denna avhandling diskuteras platsvarumärkesbyggande ur ett strukturellt- och samspels perspektiv. I studien tydliggörs vikten av intressenternas och framförallt företagarnas engagemang i platsvarumärkesbyggnadsprocessen. För tillfället finns det ett underskott i forskning kring företagarnas involvering och engagemang i platsvarumärkesbyggandet. Målet med denna avhandling är att beskriva, diskutera och analysera platsvarumärket ur ett företagarperspektiv och därmed ge klarhet i vilka element som ur en företagares synvinkel är kritiska för att skapa bättre förutsättningar för arbetet kring ett framgångsrikt platsvarumärke. I avhandlingen presenteras även modeller för hur platsvarumärket bör vara organiserat och strukturerat för att bättre engagera företagare i processen. Denna studie jämför orterna Åre och Pargas, varav Åre har ett framgångsrikt platsvarumärke medan Pargas o sin sida tampas med utmaningar av olika slag i sitt platsvarumärkesbyggande. Genom djupgående semistrukturerade intervjuer med lokala företagare på orterna tittade skribenten på hur företagarna upplevde arbetet kring platsvarumärkesbyggandet. Baserat på intervjuerna kunde skribenten dra slutsatser gällande vilka de kritiska faktorerna är gällande engagering av företagare i arbete kring byggandet av platsvarumärken. I denna avhandling har det blivit tydligt att företagarnas engagemang reflekteras i platsvarumärket, det finns en tydlig koppling mellan företagarnas inställning och förhållande till platsvarumärkesbyggandet och platsens varumärke. Företagarna är ofta en outnyttjad resurs i platsvarumärket och mera fokus bör läggas på att engagera dem i arbetet kring platsvarumärkesbyggandet.

Senaste arbeten