Skärgårdsfakta – Grafiska kartor 2015

Stockholm ska bli världens bästa region att vistas, verka och växa i. Det uppnås genomatt människor, företag, kommuner och regioner skapar attraktiva miljöer och formar sinframtid utifrån sina unika förutsättningar. Tillsammans med aktörer på lokal, regionaloch nationell nivå bidrar länsstyrelsen till att tydliggöra och utveckla de frågor som ärcentrala för lokal och regional attraktivitet. Länsstyrelsen vill skapa förutsättningar förmänniskor och företag att bo och verka var de vill i länet och erbjudas god servicenivåinom rimliga avstånd.

I Stockholms skärgård finns omkring 30 000 öar, varav cirka 200 är bebodda. En fullvärdig service kan inte förväntas bli etablerad på alla öar med fast befolkning. Landstinget har pekat ut kärnöar som uppskattas kunna erbjuda en grundläggande samhällsservice och infrastruktur, som allmän båttrafik året runt. Således ska utvecklingspotential ges till företag, verksamheter och bebyggelsestruktur. Utpekade kärnöar är Arholma, Tjockö, Tynningö, Ramsö, Gällnö, Runmarö, Nämdö, Svartsö, Ingmarsö, Möja, Sandhamn, Ornö och Utö.

Länsstyrelsen har valt att komplettera kärnöarna med ett antal öar/ögrupper som benämns skärgårdssamhällen, vilka är Yxlan, Blidö och Ljusterö. Skärgården har speciella förutsättningar och transporter i skärgården måste ske medfärja eller båt. Generella kriterier och metoder för att mäta tillgång till service utgår från vägförbindelse. Båtresor i skärgården är mer tidskrävande och innebär vanligtvis högre kostnader. Förhållandena blir naturligtvis särskilt svåra under vintern. Dessa kartor har till syfte att tydliggöra samt geografiskt visualisera en del av skärgårdens förutsättningar.

Senaste arbeten