Skärgårdsfakta – Grafiska kartor 2014

Stockholm ska bli världens bästa region att vistas, verka och växa i. Det uppnås genom att människor, företag, kommuner och regioner skapar attraktiva miljöer och formar sin framtid utifrån sina unika förutsättningar. Länsstyrelsen vill skapa förutsättningar för människor och företag att bo och verka var de vill i länet och erbjudas god servicenivå inom rimliga avstånd.

I Stockholms skärgård finns omkring 30 000 öar, varav cirka 200 är bebodda. En fullvärdig service kan inte förväntas bli etablerad på alla öar som är bebodda och därför har Länsstyrelsen pekat ut ett antal öar/ögrupper som benämns skärgårdssamhällen. De utpekade samhällena är Yxlan/Blidö, Ljusterö, Svartsö/Ingmarsö, Möja, Sandhamn, Ornö och Utö. I Landstingets delregionala utvecklingsplan för skärgården pekas ett antal kärnöar ut med samma syfte som Länsstyrelsens skärgårdssamhällen. Landstinget bedömer att det finns skäl att utöka skärgårdssamhällena med öarna Arholma, Tjockö, Tynningö, Ramsö, Gällnö, Runmarö och Nämdö.

Skärgården har speciella förutsättningar, transporter i skärgården måste ske med färja eller båt. Generella kriterier och metoder för att mäta tillgång till service utgår från vägförbindelse, båtresor i skärgården är mer tidskrävande och innebär vanligen högre kostnader och således bör restiden och inte avståndet vara utslagsgivande. Förhållandena blir naturligtvis särskilt svåra under vintern. Dessa kartor har till syfte att tydliggöra samt geografiskt visualisera en del av skärgårdens förutsättningar.

Senaste arbeten