Morgondagens skärgårdsbo

Invånarantalet har minskat drastiskt i de områden som ingår i Nordiska skärgårdssamarbetet (NSS) det vill säga södra Finland, Ålands skärgårdskommuner och längs svenska kusten från Uppsala till och med Östergötland. Orsakerna till befolkningsminskningen är flera och hänger samman med varandra på ett inte helt lättbegripligt sätt. För kommuner som vill att deras skärgårdssamhälle ska vara en attraktiv bostadsort är det viktigt att få reda på vilka faktiska orsaker ligger bakom människors val, vare sig det är att flytta till, att bo kvar eller att flytta bort från skärgården. Hur bedömer man skärgårdens för- och nackdelar? NSS har låtit forskare ta fram en rapport som ger en bild över vilka personer (ålder, yrke) som har förutsättningar att bo i skärgården och vilka faktorer som spelar in. Vi blickar framåt och förser skärgårdskommunerna med fakta och argument. Vad kan man marknadsföra tydligare? Vilka fördelar uppfattar
människor att skärgården har att erbjuda som bostadsort? Vad är unga och kommande generationer mest beroende av, för att leva och bo i skärgården? Livet har förenklats betydligt de senaste årtiondena: tillgång till elektricitet, många öar har bredband, tillgängligheten har i allmänhet förbättrats. Invånare kan pendla och diversiteten av yrken har ökats, man är inte längre beroende
av primärproduktion. Men skärgårdarnas särstruktur är även beroende av att beslutsfattare och tjänstemän har insikt i skärgårdsfrågor och skapar kontinuitet i den offentliga servicen, vilket innebär trygghet för de boende.

Senaste arbeten