2008:15 Delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård

I maj 2008 beslutade Landstingsfullmäktige att anta Delregional utvecklings­plan för Stockholms kust och skärgård. Beslutet markerar inledningenpå ett planerat utvecklingsarbete i kust- och skärgårdsområdet för många aktörer i regionen. Redan i den regionala utvecklingsplanen 2001 för Stockholmsregionen(RUFS) betonas särskilt att delregional planering bör utvecklas för skärgården och omfatta bl.a. bostadsförsörjning, transportinfrastruktur, naturvård och-skydd, kulturmiljöfrågor samt näringslivets förutsättningar. Ett arbetspro­­gramför delregional planering. Process för fördjupad regional utvecklings­planering i Skärgårdsområdet” har godkänts i Regionplane- och trafik­nämnden i maj 2003. Beslutet innebar att arbetet skulle ske i tre steg
– nuläge, framtida utvecklingsmöjligheter respektive önskad framtid. Under arbetsåret 2003–2004 genomfördes det första momentet i detta arbetsprogram. Resultatet redovisades i en promemoria ”Skärgård i förändring” (Rtk, PM 8:2004) som beskriver utvecklingen i Stockholms skärgård och den politik som förts för skärgården de senaste 30 åren samt exempel från andra områden. Det andra momentet innebar dialog och studier kring framtida utmaningar och möjliga utvecklingsvägar samt strategier att möta dessa utmaningar. Arbetet bedrevs i en process som främst involverade representanter för berörda kommuner och regionala organ samt Skärgårdens intresse­­­föreningars kontaktorganisation SIKO.
Detta gav underlag till det tredje steget. Ett skriftligt samrådsunderlag med förslag till delregional plan för kust- och skärgårdsområdet sammanställdes och skickades på remiss maj till augusti 2005 respektive november 2006 till februari 2007. Efter genomförda remisser har materialet reviderats och ytterligare dialog har under 2006 förts med skärgårdskommunerna, länsstyrelsen i Stockholms län, Företagarna samt Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation (SIKO).

Senaste arbeten