Challange inventory Stockholm Archipelago – Utmaningar och möjligheter för små och medelstora företag i Stockholms skärgård

Denna rapport har skrivits inom ramen för Archipelago Business Development och omfattar en inventering av skärgårdsföretagens faktiska och uttalade behov, utmaningar och möjligheter i Stockholms skärgård. Syftet är således att sammanställa resultatet från nämnda inventering och besvarar följande fråga: Vilka är skärgårdsföretagarnas utmaningar och möjligheter i Stockholms skärgård?
Rapporten visar att det finns två typer av utmaningar, nämligen kontextuella utmaningar som påverkar samtliga företag. Dessa utmaningar är kopplade till myndigheters beslut, brist på samordning av beslut och på enskilda kommunbaserade tolkningar och praktiker. Även skärgårdens geografiska beskaffenhet, med långa transporttider och höga transportkostnader drabbar samtliga företag och brist på personal är exempel på sådana utmaningar. En annan typ av utmaningar handlar om företagsspecifika eller branschbaserade utmaningar som i stort delas av de flesta företag inom respektive bransch.
Till sist finns även många möjligheter. Några möjligheter uppstår som lösningar på befintliga problem och som möjliggörs genom nya organisatoriska former, regelverks som är anpassad för skärgården som specifik region, förändrad lagstiftning och icke minst utveckling av nya tjänster och affärsmodeller i spåren av den digitala ekonomins utveckling.
Rapporten uppmanar också att skärgården blir erkänd som en egen och ny kategori i de befintliga nationella socio-geografiska klassificeringar av lands- och glesbygder. I den klassificering som i dag tillämpas i Sverige, nationellt, regionalt och lokalt, passar skärgården inte in. Vanligast är att man klassificerar in skärgården utifrån kategorin glesbygd. Glesbygdens problematik är inte alltid densamma som skärgårdens, speciellt inte i Stockholm skärgård med dess både perifera och nära avstånd till en storstadsregion. Dagens regionala klassificering av skärgården och hur den har tillämpats, har skapat och skapar stora problem för skärgårdens befolkning och företagare.

Senaste arbeten