Challenge Inventory Åboland och Åland – Sammanfattning

Archipelago Business Development (ABD) är ett treårigt Central Baltic/EU-finansierat utvecklingsprojekt vars grundläggande målsättning är att främja affärsutveckling för små och medelstora företag i Åbolands, Ålands och Stockholms skärgård. För att skapa förutsättningar för affärsutveckling och tillväxt genom t.ex. nya affärsmodeller, gränsöverskridande kunskapsutbyte, ökad samverkan mellan företagare och ökad samverkan mellan företag och studerande, har ett brett utbud av stödinsatser och aktiviteter erbjudits under åren 2017–2019 till företagare och andra aktörer som är verksamma i skärgårdsregionerna. Arbetet med att ta fram lämpliga aktiviteter och stödfunktioner inleddes i december 2016 med en kartläggning över företag och branscher inom regionerna, med fokus framför allt på att inventera aktuella utmaningar i anknytning till skärgårdsföretagarnas verksamhet. Målet var att involvera minst 60 små eller medelstora företag i arbetet med denna Challenge Inventory; 30 företag i den åboländska och åländska skärgården och 30 företag i Stockholms skärgård. Inventeringen bygger på intervjuer som gjordes med denna grupp av företagare. Denna rapport ger en kort överblick av inventeringsprocessen i Åbolands och Ålands skärgård och de utmaningar som inventeringsarbetet resulterade i. En mer utförlig rapport över inventeringsarbetet och resultaten har använts som internt underlag inom projektet för att planera och designa aktiviteter utgående från de identifierade utmaningarna. I denna sammanfattande rapport är dock all företagsspecifik information anonymiserad. Motsvarande Challenge Inventory-process i Stockholms skärgård och de utmaningar som processen resulterade i redovisas i ett separat working paper

Senaste arbeten