Archipelago Business Development ett tematillfälle om arbetsvälbefinnande för skärgårdsföretagarna.

Måndag den 6 maj 2019 i Korpo arrangerade Archipelago Business Development ett tematillfälle om arbetsvälbefinnande för skärgårdsföretagarna. KivaQ ansvarade för eftermiddagens program. För detta tillfälle konstruerades en enkät till skärgårdsföretagarna. Enkäten hade sju frågor av vilka fem är identiska och kan jämföras med KivaQs referensmaterial bland anställda i Finland (n = 22383). På enkäten svarade 68 företagare. Exakt svarsprocent kan inte uppges pga att direkta länken skickades till 148 företagare, men där utöver lades länken ut på projektets Facebook-sida och åtminstone två företagarföreningar distribuerade länken till sina medlemmar. Uppskattningsvis var svarsprocenten ca 40.  Respondenterna delades i grupper enligt kön, ålder, geografiskt läge och hur länge man fungerat som företagare. Kön och geografiskt läge kommenteras ej i denna rapport, då skillnaderna vid dessa indelningar var små/försumbara. Kommentarerna på varje slide är KivaQs analys av resultatet med beaktandet av den diskussion, som fördes med deltagarna under tematillfället. Enkäten konstruerades specifikt som ett diskussionsunderlag, men då resultatet kan ha ett allmänt intresse, sammanställdes denna korta rapport. Tolkningarna bör uppfattas som indikatorer, inte absoluta sanningar.

Senaste arbeten